Zodpovědný

GLTrade

E-mailová adresa
info[@]gltrade.io


Přehled zpracovatelských operací

Následující přehled shrnuje typy zpracovávaných údajů a účely jejich zpracování a odkazuje na subjekty údajů.

Typy zpracovávaných údajů

 • Inventarizační údaje
 • Platební údaje
 • Kontaktní údaje
 • Údaje o obsahu
 • Údaje o smlouvě
 • Údaje o použití
 • Meta/komunikační údaje

Kategorie subjektů údajů

 • Zákazníci
 • Zúčastněné strany
 • Komunikační partneři
 • Uživatelé
 • Obchodní a smluvní partneři
 • Žáci/studenti/účastníci

Účely zpracování

 • Poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Žádosti o kontakt a komunikace.
 • Bezpečnostní opatření.
 • Měření rozsahu.
 • Kancelářské a organizační postupy.
 • Remarketing.
 • Převodní měření.
 • Sledování partnerů.
 • Správa a zodpovídání dotazů.
 • Zpětná vazba.
 • Marketing.
 • Profily s informacemi o uživateli.
 • Budování publika.
 • Poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost.

Příslušné právní základy

Níže naleznete přehled právních základů DSGVO, na jejichž základě zpracováváme osobní údaje. Upozorňujeme, že kromě ustanovení GDPR mohou ve vaší zemi nebo v zemi našeho bydliště či sídla platit vnitrostátní předpisy o ochraně osobních údajů. Pokud by navíc v jednotlivých případech byly relevantní konkrétnější právní základy, budeme vás o nich informovat v prohlášení o ochraně osobních údajů.

 • Souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO) - Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají, pro konkrétní účel nebo účely.
 • Plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení předsmluvních opatření provedených na žádost subjektu údajů.
 • Právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO) - Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje.
 • Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO) - Zpracování je nezbytné k ochraně oprávněných zájmů správce nebo třetí strany, pokud před těmito zájmy nemají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů, které vyžadují ochranu osobních údajů.

Bezpečnostní opatření

Přijímáme vhodná technická a organizační opatření v souladu s právními předpisy, přičemž zohledňujeme stav techniky, náklady na provedení a povahu, rozsah, okolnosti a účely zpracování, jakož i různou pravděpodobnost výskytu a rozsah ohrožení práv a svobod fyzických osob, abychom zajistili úroveň ochrany odpovídající danému riziku.

Tato opatření zahrnují zejména ochranu důvěrnosti, integrity a dostupnosti údajů prostřednictvím kontroly fyzického a elektronického přístupu k údajům, jakož i přístupu k údajům, jejich vkládání, zveřejňování, zajištění jejich dostupnosti a jejich oddělení. Dále jsme zavedli postupy pro zajištění výkonu práv subjektů údajů, vymazání údajů a reakce na ohrožení údajů. Kromě toho zohledňujeme ochranu osobních údajů již při vývoji nebo výběru hardwaru, softwaru i postupů v souladu se zásadou ochrany údajů, a to prostřednictvím návrhu technologií a výchozích nastavení šetrných k ochraně údajů.

Šifrování SSL (https): V zájmu ochrany vašich údajů přenášených prostřednictvím naší online nabídky používáme šifrování SSL. Takto šifrované spojení poznáte podle předpony https:// v adresním řádku prohlížeče.

Předávání osobních údajů

V průběhu našeho zpracování osobních údajů se může stát, že údaje budou předány nebo zpřístupněny jiným orgánům, společnostem, právně samostatným organizačním jednotkám nebo osobám. Příjemci těchto údajů mohou být například poskytovatelé služeb pověření úkoly v oblasti IT nebo poskytovatelé služeb a obsahu, které jsou integrovány do webových stránek. V takových případech dodržujeme zákonné požadavky a zejména uzavíráme s příjemci vašich údajů příslušné smlouvy nebo dohody, které slouží k ochraně vašich údajů.

Přenos dat v rámci organizace: Můžeme předávat osobní údaje jiným subjektům v rámci naší organizace nebo jim umožnit přístup k těmto údajům. Pokud se jedná o předání pro administrativní účely, je předání údajů založeno na našich oprávněných obchodních a provozních zájmech nebo je provedeno v případě, že je to nezbytné pro splnění našich smluvních závazků nebo pokud máme souhlas subjektů údajů nebo zákonné povolení.

Zpracování údajů ve třetích zemích

Pokud zpracováváme údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii (EU), Evropský hospodářský prostor (EHP)) nebo pokud zpracování probíhá v souvislosti s využíváním služeb třetích stran nebo sdělováním či předáváním údajů jiným osobám, subjektům nebo společnostem, děje se tak pouze v souladu s právními požadavky.

Na základě výslovného souhlasu nebo smluvně či zákonně požadovaného předání zpracováváme nebo necháváme zpracovávat údaje pouze ve třetích zemích s uznávanou úrovní ochrany údajů, smluvním závazkem prostřednictvím tzv. standardních ochranných doložek Komise EU, za přítomnosti osvědčení nebo závazných interních předpisů o ochraně údajů (čl. 44 až 49 DSGVO, informační stránka Komise EU: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Vymazání dat

Údaje, které zpracováváme, budou vymazány v souladu s právními požadavky, jakmile budou odvolány jejich souhlasy povolené ke zpracování nebo přestanou platit jiná povolení (např. pokud pomine účel zpracování těchto údajů nebo pokud nejsou pro daný účel nezbytné).

Pokud údaje nejsou vymazány, protože jsou potřebné pro jiné a zákonem povolené účely, bude jejich zpracování omezeno na tyto účely. Tj. údaje jsou blokovány a nejsou zpracovávány pro jiné účely. To se týká např. údajů, které musí být uchovávány z důvodů obchodních nebo daňových zákonů nebo jejichž uchovávání je nezbytné pro uplatnění, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo pro ochranu práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

Naše oznámení o ochraně osobních údajů mohou obsahovat také další informace o uchovávání a vymazávání údajů, které budou mít přednost pro příslušné operace zpracování.

Používání souborů cookie

Soubory cookie jsou malé textové soubory nebo jiné paměťové poznámky, které ukládají informace v koncových zařízeních a čtou informace z koncových zařízení. Například k uložení stavu přihlášení do uživatelského účtu, obsahu nákupního košíku v e-shopu, navštíveného obsahu nebo použitých funkcí online nabídky. Soubory cookie mohou být dále využívány k různým účelům, např. pro účely funkčnosti, bezpečnosti a komfortu online nabídek, jakož i pro vytváření analýz toků návštěvníků.

Poznámky k souhlasu: Soubory cookie používáme v souladu se zákonnými požadavky. Proto od uživatelů získáváme předchozí souhlas s výjimkou případů, kdy to zákon nevyžaduje. Souhlas není vyžadován zejména tehdy, pokud je ukládání a čtení informací, včetně souborů cookie, nezbytně nutné k tomu, aby uživateli byla poskytnuta telemediální služba (tj. naše online nabídka), kterou si výslovně vyžádal. Odvolatelný souhlas je uživatelům jasně sdělen a obsahuje informace o příslušném použití souborů cookie.

Poznámky k právním základům podle zákona o ochraně údajů: právní základ podle zákona o ochraně osobních údajů, na jehož základě zpracováváme osobní údaje uživatelů pomocí souborů cookie, závisí na tom, zda uživatele požádáme o souhlas. Pokud uživatelé souhlasí, je právním základem pro zpracování jejich údajů jejich deklarovaný souhlas. V opačném případě jsou údaje zpracovávané pomocí souborů cookie zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (např. při obchodním provozu naší online nabídky a zlepšování její použitelnosti) nebo, pokud se tak děje v souvislosti s plněním našich smluvních závazků, pokud je použití souborů cookie nezbytné ke splnění našich smluvních závazků. K jakým účelům soubory cookie zpracováváme, objasňujeme v rámci těchto zásad ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s našimi postupy udělování souhlasu a zpracování.

Doba skladování: S ohledem na dobu ukládání se rozlišují následující typy souborů cookie:

 • Dočasné soubory cookie (také: soubory cookie relace): dočasné soubory cookie se vymažou nejpozději poté, co uživatel opustí online nabídku a zavře své koncové zařízení (např. prohlížeč nebo mobilní aplikaci).
 • Trvalé soubory cookie: Trvalé soubory cookie zůstávají uloženy i po zavření koncového zařízení. Může být například uložen stav přihlášení nebo preferovaný obsah, který se zobrazí přímo, když uživatel znovu navštíví webovou stránku. Stejně tak lze údaje o uživateli shromážděné pomocí souborů cookie použít pro měření dosahu. Pokud uživatelům neposkytneme výslovné informace o typu a době ukládání souborů cookie (např. v rámci získání souhlasu), měli by uživatelé předpokládat, že soubory cookie jsou trvalé a že doba jejich ukládání může být až dva roky.

Obecné informace o odvolání a námitce (opt-out): Uživatelé mohou udělený souhlas kdykoli odvolat a také vznést námitku proti zpracování v souladu s právními požadavky čl. 21 DSGVO (další informace o námitce jsou uvedeny jako součást těchto zásad ochrany osobních údajů). Uživatelé mohou svou námitku vyjádřit také prostřednictvím nastavení svého prohlížeče.

Obchodní služby

Zpracováváme údaje našich smluvních a obchodních partnerů, např. zákazníků a zájemců (dále společně jen "smluvní partneři"), v rámci smluvních a srovnatelných právních vztahů a souvisejících opatření a v rámci komunikace se smluvními partnery (nebo předsmluvní komunikace), např. za účelem zodpovězení dotazů.

Tyto údaje zpracováváme za účelem plnění našich smluvních závazků. To zahrnuje zejména povinnosti poskytovat sjednané služby, případné povinnosti aktualizace a opravné prostředky v případě záručních a jiných poruch služeb. Kromě toho údaje zpracováváme za účelem ochrany našich práv a pro účely administrativních úkonů spojených s těmito závazky a organizací společnosti. Dále údaje zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů na řádném a správném řízení podniku, jakož i na základě bezpečnostních opatření na ochranu našich smluvních partnerů a našich obchodních operací před zneužitím, ohrožením jejich údajů, tajemství, informací a práv (např. pro zapojení telekomunikačních, dopravních a jiných pomocných služeb, jakož i subdodavatelů, bank, daňových a právních poradců, poskytovatelů platebních služeb nebo finančních úřadů). V rámci platných právních předpisů sdělujeme údaje smluvních partnerů třetím stranám pouze v rozsahu, který je nezbytný pro výše uvedené účely nebo pro plnění zákonných povinností. O dalších formách zpracování, např. pro marketingové účely, budou smluvní partneři informováni v rámci tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů.

Smluvní partnery informujeme o tom, které údaje jsou pro výše uvedené účely vyžadovány, a to před shromažďováním údajů nebo v jeho průběhu, např. v online formulářích, prostřednictvím zvláštního označení (např. barvami) nebo symboly (např. hvězdičkami nebo podobně) nebo osobně.

Údaje vymažeme po uplynutí zákonné záruky a srovnatelných povinností, tj. zpravidla po 4 letech, pokud nejsou údaje uloženy v zákaznickém účtu, např. po dobu, po kterou musí být uchovávány z právních důvodů archivace (např. pro daňové účely zpravidla 10 let). Údaje, které nám smluvní partner sdělil v rámci objednávky, vymažeme v souladu se specifikací objednávky, zpravidla po skončení objednávky.

Pokud k poskytování našich služeb využíváme poskytovatele nebo platformy třetích stran, platí ve vztahu mezi uživateli a poskytovateli podmínky a oznámení o ochraně údajů příslušných poskytovatelů nebo platforem třetích stran.

Ekonomické analýzy a průzkum trhu

Z obchodních důvodů a abychom mohli identifikovat tržní trendy, přání smluvních partnerů a uživatelů, analyzujeme údaje, které máme k dispozici o obchodních transakcích, smlouvách, poptávkách atd., přičemž do skupiny subjektů údajů mohou patřit smluvní partneři, zájemci, zákazníci, návštěvníci a uživatelé naší online nabídky.
Analýzy se provádějí pro účely hodnocení podniku, marketingu a průzkumu trhu (např. pro určení skupin zákazníků s různými charakteristikami). Přitom můžeme, pokud jsou k dispozici, zohlednit profily registrovaných uživatelů spolu s jejich údaji, např. o využívaných službách. Tyto analýzy slouží pouze nám a nejsou zveřejňovány navenek, pokud se nejedná o anonymní analýzy se souhrnnými, tj. anonymizovanými hodnotami. Dále bereme ohled na soukromí uživatelů a údaje pro účely analýzy zpracováváme pokud možno pseudonymně, a pokud je to možné, tak anonymně (např. jako souhrnné údaje).

Obchod a e-commerce

Zpracováváme údaje našich zákazníků, abychom jim umožnili výběr, nákup nebo objednávku vybraných produktů, zboží a souvisejících služeb, jakož i jejich platbu a dodání nebo provedení. Pokud je to pro vyřízení objednávky nezbytné, využíváme k jejímu doručení, resp. vyřízení našim zákazníkům poskytovatele služeb, zejména poštovní, spediční a přepravní společnosti. Pro zpracování platebních transakcí využíváme služeb bank a poskytovatelů platebních služeb. Požadované informace jsou jako takové identifikovány v rámci procesu objednávky nebo srovnatelného pořízení a zahrnují informace potřebné pro doručení, resp. poskytnutí a fakturaci, jakož i kontaktní údaje, aby bylo možné uskutečnit případnou konzultaci.

Agenturní služby

Údaje našich zákazníků zpracováváme v rámci našich smluvních služeb, které mohou zahrnovat například koncepční a strategické poradenství, plánování kampaní, vývoj softwaru a designu/konzultace nebo údržbu, implementaci kampaní a procesů, manipulaci, správu serverů, analýzu dat/konzultační služby a služby školení.

Vzdělávací a školicí služby

Zpracováváme údaje účastníků našich vzdělávacích a školicích služeb (jednotně označovaných jako "účastníci školení"), abychom jim mohli poskytovat naše školicí služby. Údaje zpracovávané v této souvislosti, povaha, rozsah, účel a nezbytnost jejich zpracování jsou dány základním smluvním a školicím vztahem. Mezi formy zpracování patří také hodnocení a vyhodnocování výkonu našich služeb a služeb lektorů.

V průběhu naší činnosti můžeme zpracovávat také zvláštní kategorie údajů, zejména informace o zdravotním stavu stážistů a studentů, jakož i údaje odhalující etnický původ, politické názory, náboženské nebo ideologické přesvědčení. Za tímto účelem získáváme výslovný souhlas účastníků školení, je-li vyžadován, a jinak zvláštní kategorie údajů zpracováváme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování vzdělávacích služeb, pro účely zdravotní péče, sociální ochrany nebo ochrany životně důležitých zájmů účastníků školení.

Pokud je to nezbytné pro plnění naší smlouvy, pro ochranu životně důležitých zájmů nebo to vyžaduje zákon, nebo pokud máme souhlas účastníků školení, sdělujeme nebo předáváme údaje účastníků školení třetím stranám nebo zástupcům, jako jsou úřady nebo v oblasti IT, kancelářských nebo srovnatelných služeb, v souladu s požadavky profesního práva.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci; potenciální zákazníci; obchodní a smluvní partneři; žáci/studenti/účastníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům; bezpečnostní opatření; žádosti o kontakt a komunikace; kancelářské a organizační postupy; správa a reakce na žádosti; měření konverze (měření účinnosti marketingových aktivit); profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Právní důvody: plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Využívání online platforem pro účely nabídky a prodeje

Naše služby nabízíme na online platformách provozovaných jinými poskytovateli služeb. V této souvislosti platí kromě našich oznámení o ochraně údajů také oznámení o ochraně údajů příslušných platforem. To platí zejména s ohledem na provádění platebního procesu a postupy používané na platformách pro měření dosahu a marketing založený na zájmech.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci.
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Právní důvody: Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

 • Amazon: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: Kennedyho, L-1855 Lucemburk, a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov, Německo (společně "Amazon Europe"), mateřská společnost: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webové stránky: https://www.amazon.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Švýcarsko; webové stránky: https://www.ebay.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online tržiště pro elektronické obchodování; poskytovatel služeb: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Německo ; webové stránky: https://www.rakuten.de/; zásady ochrany osobních údajů: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Poskytování online nabídky a webhostingu

Abychom mohli bezpečně a efektivně poskytovat naši online nabídku, využíváme služeb jednoho nebo více poskytovatelů webhostingu, z jejichž serverů (nebo jimi spravovaných serverů) lze k online nabídce přistupovat. Pro tyto účely můžeme využívat infrastrukturní služby a služby platformy, výpočetní kapacitu, úložný prostor a databázové služby, jakož i bezpečnostní služby a služby technické údržby.

Údaje zpracovávané v rámci poskytování nabídky hostingu mohou zahrnovat veškeré informace týkající se uživatelů naší online nabídky, které vznikají v rámci používání a komunikace. Pravidelně se jedná o IP adresu, která je nezbytná pro doručení obsahu online nabídky prohlížečům, a všechny vstupy provedené v rámci naší online nabídky nebo z webových stránek.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Shromažďování přístupových údajů a souborů protokolu: my sami (nebo náš poskytovatel webhostingu) shromažďujeme údaje o každém přístupu na server (tzv. soubory protokolu serveru). Soubory protokolu serveru mohou obsahovat adresu a název webových stránek a souborů, ke kterým se přistupuje, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verzi prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka) a zpravidla také IP adresy a poskytovatele, který žádost podal. Protokolové soubory serveru mohou být použity jednak pro bezpečnostní účely, např. k zabránění přetížení serveru (zejména v případě zneužití, tzv. DDoS útoků), a jednak k zajištění vytížení serverů a jejich stability; vymazání dat: Informace ze souborů protokolu se uchovávají po dobu maximálně 30 dnů a poté se vymažou nebo anonymizují. Údaje, jejichž další uchovávání je nutné pro důkazní účely, jsou z vymazání vyňaty až do konečného objasnění příslušného incidentu.
 • Síť pro doručování obsahu: Používáme síť pro doručování obsahu (CDN). Síť CDN je služba, pomocí které lze obsah online nabídky, zejména velké mediální soubory, jako je grafika nebo programové skripty, doručit rychleji a bezpečněji pomocí regionálně rozmístěných serverů připojených přes internet.
 • WordPress.com: Hostitelská platforma pro blogy / webové stránky; Poskytovatel služeb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; Webové stránky: https://wordpress.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/de/privacy/; Smlouva o zpracování objednávky: uzavřeno s poskytovatelem: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogy a publikační média

Používáme blogy nebo srovnatelné prostředky online komunikace a publikování (dále jen "publikační médium"). Údaje čtenářů jsou pro účely publikačního média zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro jeho prezentaci a komunikaci mezi autory a čtenáři nebo z bezpečnostních důvodů. Ve zbytku odkazujeme na informace o zpracování návštěvníků našeho publikačního média v rámci tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníka).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu; zpětná vazba (např. shromažďování zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); poskytování naší online nabídky a uživatelská přívětivost; bezpečnostní opatření; správa a odpovědi na dotazy.
 • Právní důvody: plnění smlouvy a předsmluvní dotazy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

 • Komentáře a příspěvky: Pokud uživatelé zanechávají komentáře nebo jiné příspěvky, mohou být jejich IP adresy uloženy na základě našich oprávněných zájmů. Děje se tak z důvodu naší bezpečnosti pro případ, že by někdo v komentářích a příspěvcích zanechal nezákonný obsah (urážky, zakázaná politická propaganda atd.). V takovém případě můžeme být za komentář nebo příspěvek sami stíháni, a proto nás zajímá totožnost autora. Dále si na základě našich oprávněných zájmů vyhrazujeme právo zpracovávat údaje uživatelů za účelem odhalování spamu. Na stejném právním základě si v případě anket vyhrazujeme právo ukládat IP adresy uživatelů po dobu jejich trvání a používat soubory cookie, abychom zabránili vícenásobnému hlasování. Osobní údaje poskytnuté v rámci komentářů a příspěvků, veškeré kontaktní údaje a informace o webových stránkách, jakož i informace související s obsahem, budou u nás trvale uloženy, dokud uživatel nevznese námitku.
 • Získání emotikonů a smajlíků WordPress: Získávání emotikonů a smajlíků WordPress - V rámci našeho blogu WordPress se používají grafické emotikony (nebo smajlíky), tj. malé grafické soubory vyjadřující emoce, pro účely efektivní integrace prvků obsahu, které se získávají z externích serverů. Poskytovatelé těchto serverů shromažďují IP adresy uživatelů. To je nezbytné k tomu, aby mohly být soubory emoji přeneseny do prohlížečů uživatelů; poskytovatel služby: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.
 • Profilové obrázky z Gravataru: Profilové obrázky - V rámci naší online nabídky a zejména na blogu používáme službu Gravatar. Gravatar je služba, kde se uživatelé mohou registrovat a ukládat profilové obrázky a své e-mailové adresy. Pokud uživatelé zanechávají příspěvky nebo komentáře na jiných online prezentacích (zejména blozích) s příslušnou e-mailovou adresou, mohou se u příspěvků nebo komentářů zobrazovat jejich profilové obrázky. Za tímto účelem je e-mailová adresa, kterou uživatelé poskytli, předána společnosti Gravatar v zašifrované podobě za účelem kontroly, zda je pro ni uložen profil. Toto je jediný účel přenosu e-mailové adresy. K jiným účelům se nepoužívá, ale je následně smazána. Používání služby Gravatar je založeno na našich oprávněných zájmech, protože službu Gravatar používáme k tomu, abychom autorům příspěvků a komentářů nabídli možnost personalizovat své příspěvky profilovým obrázkem. Zobrazením obrázků získává Gravatar IP adresu uživatelů, protože ta je nezbytná pro komunikaci mezi prohlížečem a online službou. Pokud uživatelé nechtějí, aby se v komentářích zobrazoval uživatelský obrázek spojený s jejich e-mailovou adresou v systému Gravatar, měli by ke komentování použít e-mailovou adresu, která není v systému Gravatar uložena. Upozorňujeme také, že je možné použít také anonymní e-mailovou adresu nebo nepoužít žádnou e-mailovou adresu, pokud uživatelé nechtějí, aby byla jejich e-mailová adresa odesílána do služby Gravatar. Uživatelé mohou přenosu údajů zcela zabránit tím, že nebudou používat náš systém komentářů; poskytovatele služeb: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; webové stránky: https://automattic.com; zásady ochrany osobních údajů: https://automattic.com/privacy.

Správa kontaktů a dotazů

Při kontaktu s námi (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, e-mailu, telefonu nebo sociálních médií) a v rámci stávajících uživatelských a obchodních vztahů jsou informace o dotazujících se osobách zpracovávány v rozsahu nezbytném pro reakci na žádosti o kontakt a případná požadovaná opatření.

Reakce na kontaktní dotazy, jakož i správa kontaktních údajů a údajů o dotazech v rámci smluvních nebo předsmluvních vztahů se provádí za účelem plnění našich smluvních povinností nebo za účelem odpovědi na (před)smluvní dotazy a v ostatních případech na základě oprávněných zájmů při reakci na dotazy a udržování uživatelských nebo obchodních vztahů.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); obsahové údaje (např. údaje v online formulářích).
 • Subjekty údajů: Komunikační partneři.
 • Účely zpracování: žádosti o kontakt a komunikaci; poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Právní základ: Plnění smlouvy a dotazy před uzavřením smlouvy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO); právní povinnost (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. c) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

Kontaktní formulář: Pokud nás uživatelé kontaktují prostřednictvím našeho kontaktního formuláře, e-mailu nebo jiných komunikačních kanálů, zpracováváme údaje, které nám v této souvislosti sdělili, za účelem vyřízení sdělené žádosti. Za tímto účelem zpracováváme osobní údaje v rámci předsmluvních a smluvních obchodních vztahů, pokud je to nezbytné pro jejich plnění, a v ostatních případech na základě našich oprávněných zájmů, jakož i zájmů komunikačních partnerů na reakci na žádosti a našich zákonných povinností uchovávání.

Analýza, monitorování a optimalizace webu

Webová analytika (označovaná také jako "měření dosahu") se používá k vyhodnocování toku návštěvníků naší online nabídky a může zahrnovat chování, zájmy nebo demografické informace o návštěvnících, jako je věk nebo pohlaví, jako pseudonymní hodnoty. Pomocí analýzy dosahu můžeme například rozpoznat, v jakém čase je naše online nabídka nebo její funkce či obsah nejčastěji využíván nebo vybízí k opakovanému použití. Stejně tak můžeme pochopit, které oblasti je třeba optimalizovat.

Kromě webové analýzy můžeme také používat testovací postupy, například k testování a optimalizaci různých verzí naší online nabídky nebo jejích součástí.

Není-li dále uvedeno jinak, mohou být pro tyto účely vytvořeny profily, tj. údaje shrnuté pro proces používání, a informace mohou být uloženy v prohlížeči nebo v koncovém zařízení a mohou být z něj načteny. Shromážděné informace zahrnují zejména navštívené webové stránky a na nich použité prvky, jakož i technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o své poloze od nás nebo od poskytovatelů námi využívaných služeb, mohou být zpracovávány také údaje o poloze.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme postup maskování IP adres (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v rámci analýzy webu, A/B testování a optimalizace se neukládají žádné jasné údaje uživatelů (jako jsou e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my ani poskytovatelé používaného softwaru neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech pro účely příslušných postupů.

Poznámky k právním základům: Pokud požádáme uživatele o souhlas s využíváním poskytovatelů třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: měření dosahu (např. statistiky přístupů, rozpoznávání vracejících se návštěvníků); profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů).
 • Bezpečnostní opatření: maskování IP (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Google Analytics: webová analytika, měření dosahu a měření uživatelských toků; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

Osobní údaje zpracováváme pro účely online marketingu, který může zahrnovat zejména marketing reklamního prostoru nebo zobrazování propagačního a jiného obsahu (dále jen "obsah") na základě potenciálních zájmů uživatelů a měření jeho účinnosti.

Pro tyto účely se vytvářejí a ukládají do souboru tzv. uživatelské profily (tzv. "cookie") nebo se používají podobné postupy, pomocí nichž se ukládají informace o uživateli důležité pro prezentaci výše uvedeného obsahu. Tyto informace mohou zahrnovat například zobrazený obsah, navštívené webové stránky, používané online sítě, ale také komunikační partnery a technické informace, jako je použitý prohlížeč, použitý počítačový systém a informace o době používání a používaných funkcích. Pokud uživatelé souhlasili se shromažďováním údajů o své poloze, mohou být zpracovávány i tyto údaje.

Ukládají se také IP adresy uživatelů. K ochraně uživatelů však používáme dostupné postupy maskování IP adres (tj. pseudonymizaci zkrácením IP adresy). Obecně platí, že v rámci online marketingového procesu nejsou ukládány žádné jasné údaje o uživatelích (např. e-mailové adresy nebo jména), ale pseudonymy. To znamená, že my ani poskytovatelé online marketingových postupů neznáme skutečnou identitu uživatelů, ale pouze informace uložené v jejich profilech.

Informace v profilech se obvykle ukládají do souborů cookie nebo podobnými postupy. Tyto soubory cookie lze později zpravidla číst na jiných webových stránkách, které používají stejný online marketingový postup, a analyzovat je za účelem zobrazení obsahu a doplnit je o další údaje a uložit na serveru poskytovatele online marketingového postupu.

Výjimečně lze profilům přiřadit přehledná data. Je tomu tak například v případě, že uživatelé jsou členy sociální sítě, jejíž online marketingový postup využíváme, a tato síť propojí profily uživatelů s výše uvedenými údaji. Žádáme o upozornění, že uživatelé mohou s poskytovateli uzavřít další dohody, např. udělením souhlasu v rámci procesu registrace.

V zásadě máme přístup pouze k souhrnným informacím o úspěšnosti našich reklam. V rámci tzv. měření konverzí však můžeme zkontrolovat, které z našich online marketingových procesů vedly k tzv. konverzi, tj. například k uzavření smlouvy s námi. Měření konverzí slouží výhradně k analýze úspěšnosti našich marketingových opatření.

Pokud není uvedeno jinak, žádáme vás, abyste předpokládali, že použité soubory cookie budou uloženy po dobu dvou let.

Poznámky k právním základům: pokud požádáme uživatele o souhlas s využitím služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: remarketing; cílení (určování cílových skupin relevantních pro marketingové účely nebo jiné výstupy obsahu); marketing; profilování pomocí informací souvisejících s uživatelem (vytváření uživatelských profilů); měření konverzí (měření účinnosti marketingových opatření).
 • Bezpečnostní opatření: maskování IP (pseudonymizace IP adresy).
 • Právní základ: Souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).
 • Možnost vznést námitku (opt-out): Odkazujeme na oznámení o ochraně osobních údajů příslušných poskytovatelů a na možnosti námitek, které poskytovatelé mají (tzv. "opt-out"). Pokud nebyla výslovně uvedena možnost odmítnutí, máte možnost zakázat soubory cookie v nastavení prohlížeče. To však může omezit funkce naší online nabídky. Doporučujeme proto následující další možnosti opt-out, které jsou nabízeny souhrnně pro příslušné oblasti: a) Evropa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) USA: https://www.aboutads.info/choices. d) Napříč územím: https://optout.aboutads.info.

Další informace o zpracování, postupech a službách:

 • Správce reklam Google: používáme "Google Marketing Platform" (a služby jako "Google Ad Manager") k umisťování reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.). Marketingová platforma Google se vyznačuje tím, že reklamy se zobrazují v reálném čase na základě předpokládaných zájmů uživatele. To nám umožňuje zobrazovat reklamy pro naši online nabídku a v rámci ní cíleněji, aby se uživatelům zobrazovaly pouze reklamy, které potenciálně odpovídají jejich zájmům. Pokud se uživateli například zobrazují reklamy na produkty, o které se zajímal v jiných online nabídkách, označuje se to jako "remarketing"; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávaná data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat reklamních produktů Google: Informace o službách Podmínky zpracování údajů mezi správci údajů a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Pokud společnost Google vystupuje jako zpracovatel, podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklamy Google a měření konverzí: používáme online marketingovou metodu "Google Ads" k umisťování reklam v reklamní síti Google (např. ve výsledcích vyhledávání, ve videích, na webových stránkách atd.) tak, aby se zobrazovaly uživatelům, kteří mají o reklamy předpokládaný zájem (tzv. "konverze"). Dále měříme konverze reklam. Zjišťujeme však pouze anonymní celkový počet uživatelů, kteří klikli na naši reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou tzv. značkou pro sledování konverzí. My sami však nedostáváme žádné informace, pomocí kterých by bylo možné uživatele identifikovat; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat reklamních produktů Google: Informace o službách Podmínky zpracování údajů mezi správci údajů a standardní smluvní doložky pro předávání údajů ze třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s personalizovanými reklamami: Používáme službu Google Adsense s personalizovanými reklamami, s jejichž pomocí se reklamy zobrazují v rámci naší online nabídky a za jejich zobrazení nebo jiné použití dostáváme odměnu; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávaná data: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Podmínky zpracování dat reklamních produktů Google: Informace o podmínkách zpracování údajů o službách mezi správci a standardních smluvních doložkách pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense s nepersonalizovanými reklamami: Používáme službu Google Adsense s nepersonalizovanými reklamami, s jejichž pomocí se reklamy zobrazují v rámci naší online nabídky a za jejich zobrazení nebo jiné použití dostáváme odměnu; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Další informace: Typy zpracování a zpracovávaných údajů: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky ochrany údajů správce a správce Google Ads a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Cílení pomocí služby Google Analytics: Službu Google Analytics používáme k zobrazování reklam umístěných v rámci reklamních služeb společnosti Google a jejích partnerů pouze uživatelům, kteří rovněž projevili zájem o naši online nabídku nebo kteří mají určité charakteristiky (např. zájem o určitá témata nebo produkty určený na základě navštívených webových stránek), které předáváme společnosti Google (tzv. "Remarketingové publikum" nebo "Google Analytics Audiences"). Pomocí Remarketing Audiences chceme také zajistit, aby naše reklamy odpovídaly potenciálnímu zájmu uživatelů; Poskytovatel služeb: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Webové stránky: https://marketingplatform.google.com; Právní základ: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy; Smlouva o zpracování objednávky: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Další informace: Typy zpracování a zpracovávané údaje: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; podmínky zpracování údajů pro reklamní produkty Google a standardní smluvní doložky pro předávání údajů do třetích zemí: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Reklama společnosti Microsoft: remarketing / měření konverzí; Poskytovatel služeb: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA; Webové stránky: https://about.ads.microsoft.com/; Zásady ochrany osobních údajů: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Partnerské programy a partnerské odkazy

V naší online nabídce uvádíme tzv. partnerské odkazy nebo jiné odkazy (které mohou zahrnovat například vyhledávací masky, widgety nebo slevové kódy) na nabídky a služby poskytovatelů třetích stran (souhrnně označované jako "partnerské odkazy"). Pokud uživatelé affiliate odkazy následují nebo následně využijí nabídek, můžeme od těchto třetích stran získat provizi nebo jiné výhody (dále společně jen "provize").

Abychom mohli sledovat, zda uživatelé využili nabídky námi použitého affiliate odkazu, je nutné, aby se příslušní poskytovatelé třetích stran dozvěděli, že uživatelé následovali affiliate odkaz použitý v rámci naší online nabídky. Přiřazení affiliate odkazů k příslušným obchodním transakcím nebo jiným akcím (např. nákupům) slouží výhradně k účtování provizí a bude zrušeno, jakmile již nebude pro tento účel nutné.

Pro účely výše uvedeného přiřazení partnerských odkazů mohou být partnerské odkazy doplněny o určité hodnoty, které jsou součástí odkazu nebo mohou být uloženy jinde, např. v souboru cookie. Tyto hodnoty mohou zahrnovat zejména zdrojovou webovou stránku (referrer), čas, online identifikátor provozovatele webové stránky, na níž byl affiliate odkaz umístěn, online identifikátor příslušné nabídky, typ použitého odkazu, typ nabídky a online identifikátor uživatele.

Poznámky k právním základům: pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. Kromě toho může být jejich využívání součástí našich (před)smluvních služeb, pokud bylo využívání poskytovatelů třetích stran v tomto rámci dohodnuto. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájmu na efektivních, hospodárných a pro příjemce přívětivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); inventární údaje (např. jména, adresy); platební údaje (např. bankovní údaje, faktury, historie plateb).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb); zákazníci.
 • Účely zpracování: sledování poboček; poskytování smluvních služeb a služeb zákazníkům.
 • Právní důvody: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Partnerský program Amazonu: partnerský program (Amazon a logo Amazon jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo některé z jejích poboček); poskytovatel služeb: Kennedyho, L-1855 Lucemburk, a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov, Německo (společně dále jen "Amazon Europe"); mateřská společnost: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. a Amazon Media EU S.à.r.l., všechny čtyři se sídlem 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lucemburk, a Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 Mnichov, Německo (společně dále jen "Amazon Europe"): Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; webové stránky: https://www.amazon.de; zásady ochrany osobních údajů: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • Partnerská síť eBay: Partnerský program affiliate marketingu; poskytovatel služeb: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; webové stránky: https://partnernetwork.ebay.de; zásady ochrany osobních údajů: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Hodnocení zákazníků a postupy hodnocení

Účastníme se procesů hodnocení a hodnocení, abychom mohli hodnotit, optimalizovat a propagovat naše služby. Pokud nás uživatelé hodnotí nebo jinak poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím zúčastněných hodnotících platforem nebo postupů, platí rovněž všeobecné obchodní podmínky nebo podmínky používání a oznámení o ochraně osobních údajů poskytovatelů. Hodnocení zpravidla vyžaduje také registraci u příslušných poskytovatelů.

Abychom se ujistili, že hodnotící osoby skutečně využily naše služby, předáváme se souhlasem zákazníka příslušné hodnotící platformě potřebné údaje o zákazníkovi a využité službě (včetně jména, e-mailové adresy a čísla objednávky nebo čísla položky). Tyto údaje slouží výhradně k ověření pravosti uživatele.

 • Typy zpracovávaných údajů: smluvní údaje (např. předmět smlouvy, termín, kategorie zákazníků); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Zákazníci; uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); marketing.
 • Právní důvody: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky ke zpracovatelským operacím, postupům a službám:

Widget pro hodnocení: do naší online nabídky integrujeme takzvané "hodnotící widgety". Widget je funkční a obsahový prvek integrovaný do naší online nabídky, který zobrazuje měnitelné informace. Může být zobrazen například ve formě pečeti nebo srovnatelného prvku, někdy také nazývaného "odznak". V takovém případě se příslušný obsah widgetu zobrazuje v rámci naší online nabídky, ale v daném okamžiku je načítán ze serverů příslušného poskytovatele widgetu. Jen tak se vždy zobrazuje aktuální obsah, zejména aktuální hodnocení. Za tímto účelem musí být navázáno datové spojení z webové stránky vyvolané v rámci naší online nabídky na server poskytovatele widgetu a poskytovatel widgetu obdrží určité technické údaje (přístupové údaje včetně IP adresy), které jsou nezbytné k tomu, aby mohl být obsah widgetu doručen do prohlížeče uživatele. Poskytovatel widgetu dále získává informace o tom, že uživatelé navštívili naši online nabídku. Tyto informace mohou být uloženy v souboru cookie a poskytovatel widgetu je používá k identifikaci toho, které online nabídky účastnící se procesu hodnocení uživatel navštívil. Tyto informace mohou být uloženy v profilu uživatele a použity pro účely reklamy nebo průzkumu trhu.

Přítomnost na sociálních sítích (sociální média)

Udržujeme online přítomnost na sociálních sítích a v této souvislosti zpracováváme údaje uživatelů, abychom mohli komunikovat s uživateli, kteří jsou zde aktivní, nebo jim nabídnout informace o nás.

Rádi bychom upozornili, že údaje uživatelů mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. To může mít za následek rizika pro uživatele, protože to může například ztížit vymáhání práv uživatelů.

Kromě toho se údaje uživatelů obvykle zpracovávají v rámci sociálních sítí pro účely průzkumu trhu a reklamy. Na základě uživatelského chování a z něj vyplývajících zájmů uživatelů lze například vytvářet profily používání. Profily užívání lze následně využít například k umístění reklamy v rámci sítí i mimo ně, která pravděpodobně odpovídá zájmům uživatelů. Pro tyto účely se v počítačích uživatelů obvykle ukládají soubory cookie, v nichž je uloženo chování při používání a zájmy uživatelů. Kromě toho mohou být v profilech používání uloženy také údaje nezávislé na zařízeních, která uživatelé používají (zejména pokud jsou uživatelé členy příslušných platforem a jsou na nich přihlášeni).

Podrobné informace o jednotlivých formách zpracování a možnostech vznést námitku (opt-out) naleznete v prohlášeních o ochraně osobních údajů a informacích poskytovaných provozovateli příslušných sítí.

V případě žádostí o informace a uplatnění práv subjektu údajů rovněž upozorňujeme, že tato práva lze nejúčinněji uplatnit u poskytovatelů. Pouze poskytovatelé mají přístup k údajům uživatelů a mohou přijmout vhodná opatření a přímo poskytnout informace. Pokud přesto potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

 • Typy zpracovávaných údajů: kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích); údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: žádosti o kontakt a komunikace; zpětná vazba (např. sběr zpětné vazby prostřednictvím online formuláře); marketing.
 • Právní základ: Oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 odst. 1 písm. f DSGVO).

Zásuvné moduly a vložené funkce a obsah

Do naší online nabídky integrujeme funkční a obsahové prvky, které získáváme ze serverů jejich příslušných poskytovatelů (dále jen "poskytovatelé třetích stran"). Může se jednat například o grafiku, videa nebo mapy měst (dále jednotně jen "obsah").

Integrace vždy vyžaduje, aby poskytovatelé tohoto obsahu, kteří jsou třetími stranami, zpracovali IP adresu uživatele, protože bez IP adresy by nemohli odeslat obsah do prohlížeče. IP adresa je tedy nutná pro zobrazení tohoto obsahu nebo funkce. Snažíme se používat pouze takový obsah, jehož příslušní poskytovatelé používají IP adresu pouze pro doručení obsahu. Poskytovatelé třetích stran mohou pro statistické nebo marketingové účely používat také tzv. pixelové značky (neviditelná grafika, známá také jako "web beacons"). "Pixelové značky" mohou být použity k analýze informací, jako je návštěvnost stránek tohoto webu. Pseudonymní informace mohou být také uloženy v souborech cookie v zařízení uživatele a mohou obsahovat mimo jiné technické informace o prohlížeči a operačním systému, odkazující webové stránky, čas návštěvy a další informace o využívání naší online nabídky a také mohou být propojeny s takovými informacemi z jiných zdrojů.

Poznámky k právnímu základu: Pokud žádáme uživatele o souhlas s využíváním služeb třetích stran, je právním základem pro zpracování údajů souhlas. V opačném případě jsou údaje uživatelů zpracovávány na základě našich oprávněných zájmů (tj. zájem na efektivních, hospodárných a pro příjemce příznivých službách). V této souvislosti bychom vás také rádi odkázali na informace o používání souborů cookie v těchto Zásadách ochrany osobních údajů.

 • Typy zpracovávaných údajů: Údaje o používání (např. navštívené webové stránky, zájem o obsah, doba přístupu); meta/komunikační údaje (např. informace o zařízení, IP adresy); inventární údaje (např. jména, adresy); kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní čísla); údaje o obsahu (např. položky v online formulářích).
 • Subjekty údajů: Uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).
 • Účely zpracování: poskytování naší online nabídky a uživatelské přívětivosti; poskytování smluvních služeb a zákaznického servisu; profily s informacemi o uživatelích (vytváření uživatelských profilů); marketing.
 • Právní základy: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Integrace softwaru, skriptů nebo frameworků třetích stran (např. jQuery): do naší online nabídky integrujeme software, který získáváme ze serverů jiných poskytovatelů (např. knihovny funkcí, které používáme za účelem prezentace nebo uživatelské přívětivosti naší online nabídky). Příslušní poskytovatelé přitom shromažďují IP adresu uživatele a mohou ji zpracovávat za účelem přenosu softwaru do prohlížeče uživatele a pro bezpečnostní účely, jakož i pro vyhodnocení a optimalizaci své nabídky. - Do naší online nabídky integrujeme software, který získáváme ze serverů jiných poskytovatelů (např. knihovny funkcí, které používáme za účelem zobrazení nebo uživatelské přívětivosti naší online nabídky). Příslušní poskytovatelé přitom shromažďují IP adresy uživatelů a mohou je zpracovávat pro účely přenosu softwaru do prohlížeče uživatelů a pro bezpečnostní účely, jakož i pro vyhodnocování a optimalizaci své nabídky.
 • Úžasné písmo: Zobrazení písem a symbolů; poskytovatel služeb: Fonticons, Inc. ,6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; webové stránky: https://fontawesome.com/; zásady ochrany osobních údajů: https://fontawesome.com/privacy.
 • Písma Google: Integrujeme písma ("Google Fonts") poskytovatele Google, přičemž údaje uživatele se používají výhradně za účelem zobrazení písem v prohlížeči uživatele. Integrace vychází z našeho oprávněného zájmu na technicky bezpečném, bezúdržbovém a efektivním používání písem, jejich jednotné prezentaci a zohlednění případných licenčních omezení pro jejich integraci; poskytovatel služby: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko, mateřská společnost: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; webové stránky: https://fonts.google.com/; zásady ochrany osobních údajů: https://policies.google.com/privacy.
 • Zásuvné moduly a obsah Twitteru: Zásuvné moduly a tlačítka Twitteru - mohou zahrnovat například obsah, jako jsou obrázky, videa nebo text, a tlačítka, která umožňují uživatelům sdílet obsah z této online nabídky v rámci Twitteru: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko, mateřská společnost: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; webové stránky: https://twitter.com/de; zásady ochrany osobních údajů: https://twitter.com/privacy, (nastavení: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube videos: Video content; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacy policy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ad display settings: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube videos: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Management, organization and support tools

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

In this context, personal data may be processed and stored on the servers of the third-party providers. This may involve various data that we process in accordance with this privacy policy. This data may include, in particular, master data and contact data of users, data on transactions, contracts, other processes and their contents.

If users are referred to the third-party providers or their software or platforms in the course of communication, business or other relationships with us, the third-party providers may process usage data and metadata for security purposes, service optimization or marketing purposes. We therefore ask you to observe the data protection notices of the respective third-party providers.

Poznámky k právnímu základu: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Furthermore, their use may be a component of our (pre)contractual services, provided that the use of the third-party providers was agreed within this framework. Otherwise, user data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this privacy policy.

 • Typy zpracovávaných údajů: inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Subjekty údajů: Communication partners; users (e.g., website visitors, users of online services).
 • Právní důvody: souhlas (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. a) DSGVO); plnění smlouvy a předsmluvní žádosti (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. b) DSGVO); oprávněné zájmy (čl. 6 odst. 1 bod 1 písm. f) DSGVO).

Další poznámky k procesům, postupům a službám zpracování:

 • Other service providers

Amendment and update of the privacy policy

We ask you to regularly inform yourself about the content of our privacy policy. We adapt the privacy statement as soon as the changes in the data processing carried out by us make this necessary. We will inform you as soon as the changes require an act of cooperation on your part (e.g. consent) or other individual notification.

Insofar as we provide addresses and contact information of companies and organizations in this data protection declaration, we ask you to note that the addresses may change over time and ask you to check the information before contacting us.

Rights of the data subjects

As a data subject, you are entitled to various rights under the GDPR, which arise in particular from Articles 15 to 21 of the GDPR:

 • Right to object: you have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried out on the basis of Art. 6(1)(e) or (f) DSGVO; this also applies to profiling based on these provisions. If the personal data concerning you is processed for the purpose of direct marketing, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the purpose of such marketing; this also applies to profiling insofar as it is related to such direct marketing.
 • Right to withdraw consent: You have the right to revoke any consent given at any time.
 • Right to information: you have the right to request confirmation as to whether data in question is being processed and to information about this data, as well as further information and a copy of the data in accordance with the legal requirements.
 • Right to rectification: you have the right, in accordance with the law, to request that data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be rectified.
 • Right to erasure and restriction of processing: In accordance with the legal requirements, you have the right to demand that data concerning you be deleted without delay, or alternatively, in accordance with the legal requirements, to demand restriction of the processing of the data.
 • Right to data portability: You have the right to receive data concerning you, which you have provided to us, in a structured, common and machine-readable format in accordance with the legal requirements, or to demand its transfer to another responsible party.
 • Complaint to supervisory authority: without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if you consider that the processing of personal data concerning you infringes the requirements of the GDPR.

Definitions

This section provides you with an overview of the terms used in this Privacy Policy. Many of the terms are taken from the law and defined primarily in Article 4 of the GDPR. The legal definitions are binding. The following explanations, on the other hand, are primarily intended to aid understanding. The terms are sorted alphabetically.

 • Affiliate tracking: In the context of affiliate tracking, links with the help of which the linking websites refer users to websites with product or other offers are logged. The operators of the respective linking websites may receive a commission if users follow these so-called affiliate links and subsequently take advantage of the offers (e.g. buy goods or use services). For this purpose, it is necessary for the providers to be able to track whether users who are interested in certain offers subsequently take advantage of them at the instigation of the affiliate links. It is therefore necessary for the functionality of affiliate links that they are supplemented with certain values that become part of the link or are stored elsewhere, e.g. in a cookie. The values include, in particular, the source website (referrer), the time, an online identifier of the operator of the website on which the affiliate link was located, an online identifier of the respective offer, an online identifier of the user as well as tracking-specific values, such as, for example, advertising media ID, affiliate ID and categorizations.
 • Conversion measurement: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Personal data: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiles with user-related information: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Reach measurement: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Controller: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Processing: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Target group formation: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke