Verantwoordelijk

GLTrade

Emailadres
info[@]gltrade.io


Overzicht van de verwerkingsactiviteiten

In het volgende overzicht wordt een overzicht gegeven van de soorten verwerkte gegevens en de doeleinden van hun verwerking, en wordt verwezen naar de betrokkenen.

Soorten verwerkte gegevens

 • Inventarisatie gegevens
 • Betalingsgegevens
 • Contact gegevens
 • Inhoud gegevens
 • Contract gegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Meta/communicatiegegevens

Categorieën van betrokkenen

 • Klanten
 • Belanghebbende partijen
 • Communicatiepartners
 • Gebruikers
 • Zakelijke en contractuele partners
 • Leerlingen/ studenten/ deelnemers

Doeleinden van de verwerking

 • Verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Contactverzoeken en communicatie.
 • Veiligheidsmaatregelen.
 • Bereik meting.
 • Kantoor en organisatorische procedures.
 • Remarketing.
 • Conversie meting.
 • Affiliate tracking.
 • Beheer en beantwoording van verzoeken om inlichtingen.
 • Feedback.
 • Marketing.
 • Profielen met informatie over de gebruiker.
 • Publiek opbouwen.
 • Het aanbieden van ons online-aanbod en de gebruiksvriendelijkheid.

Relevante rechtsgrondslagen

Hieronder vindt u een overzicht van de rechtsgrondslagen van de DSGVO, op basis waarvan wij persoonsgegevens verwerken. Wij wijzen u erop dat naast de bepalingen van de GDPR ook nationale gegevensbeschermingsvoorschriften van toepassing kunnen zijn in het land waar u of wij woonachtig of gevestigd zijn. Mochten in individuele gevallen bovendien specifiekere rechtsgrondslagen relevant zijn, dan zullen wij u daarover informeren in de verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO) - De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor een bepaald doel of bepaalde doelen.
 • Uitvoering van een contract en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is of voor de uitvoering van precontractuele maatregelen die op verzoek van de betrokkene worden uitgevoerd.
 • Wettelijke verplichting (Art. 6 (1) p. 1 lit. c. DSGVO) - Verwerking is noodzakelijk om een wettelijke verplichting na te komen waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • Rechtmatige belangen (art. 6 (1) p. 1 lit. f. DSGVO) - De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde, tenzij deze belangen zwaarder wegen dan de belangen of de grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van de persoonsgegevens nopen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij treffen passende technische en organisatorische maatregelen overeenkomstig de wet, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en de aard, de omvang, de omstandigheden en de doeleinden van de verwerking, alsmede met de verschillende waarschijnlijkheden dat de dreiging zich voordoet en de omvang van de dreiging voor de rechten en vrijheden van natuurlijke personen, teneinde een beschermingsniveau te waarborgen dat in verhouding staat tot het risico.

De maatregelen omvatten met name het waarborgen van de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van gegevens door controle van de fysieke en elektronische toegang tot de gegevens, alsmede van de toegang tot, de invoer van, de openbaarmaking van, de waarborging van de beschikbaarheid van en de scheiding tussen de gegevens. Voorts hebben wij procedures vastgesteld om de uitoefening van de rechten van de betrokkenen, het wissen van gegevens en reacties op gegevenscompromittering te waarborgen. Voorts houden wij bij de ontwikkeling of selectie van hardware, software en procedures reeds rekening met de bescherming van persoonsgegevens overeenkomstig het beginsel van gegevensbescherming, via het ontwerp van de technologie en via gegevensbeschermingsvriendelijke standaardinstellingen.

SSL-versleuteling (https): Ter bescherming van uw gegevens die via ons online-aanbod worden verzonden, maken wij gebruik van SSL-versleuteling. U herkent dergelijke versleutelde verbindingen aan het voorvoegsel https:// in de adresbalk van uw browser.

Verstrekking van persoonsgegevens

In het kader van onze verwerking van persoonsgegevens kan het gebeuren dat de gegevens worden doorgegeven aan of bekendgemaakt aan andere organen, ondernemingen, juridisch zelfstandige organisatorische eenheden of personen. De ontvangers van deze gegevens kunnen bijvoorbeeld dienstverleners zijn die belast zijn met IT-taken of aanbieders van diensten en inhoud die in een website geïntegreerd zijn. In dergelijke gevallen houden wij ons aan de wettelijke voorschriften en sluiten wij met name passende contracten of overeenkomsten ter bescherming van uw gegevens met de ontvangers van uw gegevens.

Doorgifte van gegevens binnen de organisatie: Wij kunnen persoonsgegevens doorgeven aan andere entiteiten binnen onze organisatie of hen toegang verlenen tot dergelijke gegevens. Wanneer deze doorgifte voor administratieve doeleinden geschiedt, is de doorgifte van gegevens gebaseerd op onze legitieme zakelijke en operationele belangen of geschiedt de doorgifte wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen of wanneer wij de toestemming van de betrokkenen of wettelijke toestemming hebben.

Verwerking van gegevens in derde landen

Indien wij gegevens verwerken in een derde land (d.w.z. buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER)) of de verwerking plaatsvindt in het kader van het gebruik van diensten van derden of de bekendmaking of overdracht van gegevens aan andere personen, entiteiten of bedrijven, zal dit alleen gebeuren in overeenstemming met de wettelijke voorschriften.

Behoudens uitdrukkelijke toestemming of contractueel of wettelijk verplichte doorgifte verwerken of laten wij gegevens alleen verwerken in derde landen met een erkend niveau van gegevensbescherming, contractuele verplichting door middel van zogenaamde standaardbeschermingsclausules van de EU-Commissie, in aanwezigheid van certificeringen of bindende interne voorschriften inzake gegevensbescherming (art. 44 tot 49 DSGVO, informatiepagina van de EU-Commissie: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection_de).

Verwijdering van gegevens

De door ons verwerkte gegevens worden overeenkomstig de wettelijke voorschriften gewist zodra de voor de verwerking toegestane toestemming wordt ingetrokken of andere toestemmingen niet meer van toepassing zijn (bv. indien het doel van de verwerking van deze gegevens niet meer van toepassing is of de gegevens voor het doel niet meer nodig zijn).

Indien de gegevens niet worden gewist omdat zij nodig zijn voor andere en wettelijk toegestane doeleinden, wordt de verwerking ervan tot die doeleinden beperkt. D.w.z. dat de gegevens worden afgeschermd en niet voor andere doeleinden worden verwerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor gegevens die om commerciële of fiscale redenen moeten worden bewaard of waarvan de opslag noodzakelijk is voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen of voor de bescherming van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon.

Onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming kunnen ook nadere informatie bevatten over het bewaren en verwijderen van gegevens, die voorrang heeft bij de respectieve verwerkingen.

Gebruik van cookies

Cookies zijn kleine tekstbestanden, of andere geheugennotities, die informatie opslaan op eindapparaten en informatie lezen van de eindapparaten. Bijvoorbeeld om de aanmeldingsstatus in een gebruikersaccount, de inhoud van een winkelwagentje in een e-shop, de geraadpleegde inhoud of gebruikte functies van een online-aanbod op te slaan. Cookies kunnen voorts voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld ten behoeve van functionaliteit, veiligheid en comfort van online-aanbiedingen, alsmede voor het maken van analyses van bezoekersstromen.

Notities over toestemming: Wij gebruiken cookies in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Daarom vragen wij vooraf toestemming aan de gebruikers, behalve wanneer dit niet wettelijk verplicht is. Toestemming is in het bijzonder niet vereist, wanneer het opslaan en uitlezen van informatie, inclusief cookies, absoluut noodzakelijk is om de gebruiker een telemediadienst (d.w.z. ons online-aanbod) te leveren, waar hij uitdrukkelijk om heeft verzocht. De herroepbare toestemming wordt duidelijk aan de gebruikers meegedeeld en bevat de informatie over het desbetreffende cookiegebruik.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen in het kader van de wetgeving inzake gegevensbescherming: de rechtsgrondslag op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming op basis waarvan wij persoonsgegevens van gebruikers verwerken met behulp van cookies, is afhankelijk van de vraag of wij gebruikers om toestemming vragen. Als gebruikers toestemming geven, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van hun gegevens hun verklaarde toestemming. Anders worden de met behulp van cookies verwerkte gegevens verwerkt op basis van onze legitieme belangen (bijv. bij een zakelijke exploitatie van ons online-aanbod en verbetering van de bruikbaarheid ervan) of, indien dit gebeurt in het kader van de nakoming van onze contractuele verplichtingen, indien het gebruik van cookies noodzakelijk is voor de nakoming van onze contractuele verplichtingen. Voor welke doeleinden de cookies door ons worden verwerkt, verduidelijken wij in de loop van dit privacybeleid of in het kader van onze toestemmings- en verwerkingsprocedures.

Duur van de opslag: Met betrekking tot de opslagduur wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende soorten cookies:

 • Tijdelijke cookies (ook: sessiecookies): tijdelijke cookies worden uiterlijk verwijderd nadat een gebruiker een online-aanbod heeft verlaten en zijn eindapparaat (bijv. browser of mobiele applicatie) heeft afgesloten.
 • Permanente cookies: Permanente cookies blijven opgeslagen, ook nadat het eindapparaat is afgesloten. Zo kan bijvoorbeeld de inlogstatus worden opgeslagen of kan de voorkeursinhoud direct worden weergegeven wanneer de gebruiker een website opnieuw bezoekt. Evenzo kunnen gebruikersgegevens die met behulp van cookies zijn verzameld, worden gebruikt voor bereikmetingen. Tenzij wij gebruikers expliciete informatie verstrekken over het type en de opslagduur van cookies (bijv. als onderdeel van het verkrijgen van toestemming), moeten gebruikers ervan uitgaan dat cookies permanent zijn en dat de opslagperiode tot twee jaar kan oplopen.

Algemene informatie over herroeping en verzet (opt-out): Gebruikers kunnen de toestemming die zij hebben gegeven te allen tijde intrekken en ook bezwaar aantekenen tegen de verwerking in overeenstemming met de wettelijke vereisten in Art. 21 DSGVO (nadere informatie over bezwaar wordt verstrekt als onderdeel van dit privacybeleid). Gebruikers kunnen hun bezwaar ook kenbaar maken door middel van de instellingen van hun browser.

Diensten voor bedrijven

Wij verwerken gegevens van onze contractuele en zakelijke partners, bijv. klanten en belangstellenden (samen "contractuele partners" genoemd) in het kader van contractuele en vergelijkbare rechtsbetrekkingen en daarmee samenhangende maatregelen en in het kader van de communicatie met contractuele partners (of precontractueel), bijv. om vragen te beantwoorden.

Wij verwerken deze gegevens om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen. Dit omvat met name de verplichtingen tot het leveren van de overeengekomen diensten, eventuele actualiseringsverplichtingen en rechtsmiddelen in geval van garantie en andere dienststoringen. Daarnaast verwerken wij de gegevens om onze rechten te beschermen en ten behoeve van administratieve taken in verband met deze verplichtingen en de organisatie van het bedrijf. Verder verwerken wij de gegevens op basis van onze gerechtvaardigde belangen in een goed en zakelijk beheer alsmede veiligheidsmaatregelen ter bescherming van onze contractuele partners en onze bedrijfsvoering tegen misbruik, bedreiging van hun gegevens, geheimen, informatie en rechten (bijv. voor het inschakelen van telecommunicatie-, transport- en andere ondersteunende diensten alsmede onderaannemers, banken, belasting- en juridische adviseurs, betalingsdienstaanbieders of belastingdiensten). In het kader van het toepasselijke recht geven wij de gegevens van contractuele partners alleen door aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de voornoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Contractuele partners zullen worden geïnformeerd over verdere vormen van verwerking, bijv. voor marketingdoeleinden, in het kader van deze gegevensbeschermingsverklaring.

Wij delen de contractuele partners mee welke gegevens nodig zijn voor de bovengenoemde doeleinden vóór of tijdens het verzamelen van de gegevens, bv. in onlineformulieren, door middel van speciale markeringen (bv. kleuren) of symbolen (bv. asterisken of dergelijke), of persoonlijk.

Wij wissen de gegevens na afloop van wettelijke garantie- en vergelijkbare verplichtingen, d.w.z. in de regel na 4 jaar, tenzij de gegevens in een klantenrekening zijn opgeslagen, bijv. zolang deze om wettelijke archiveringsredenen moeten worden bewaard (bijv. voor belastingdoeleinden in de regel 10 jaar). Gegevens die de contractpartner ons in het kader van een opdracht meedeelt, worden door ons overeenkomstig de opdrachtspecificaties gewist, in de regel na het einde van de opdracht.

Voor zover wij voor het verlenen van onze diensten gebruik maken van derde aanbieders of platforms, zijn de voorwaarden en kennisgevingen van gegevensbescherming van de respectieve derde aanbieders of platforms van toepassing in de relatie tussen de gebruikers en de aanbieders.

Economische analyses en marktonderzoek

Om zakelijke redenen en om markttrends, wensen van contractuele partners en gebruikers te kunnen identificeren, analyseren wij de gegevens die wij hebben over zakelijke transacties, contracten, aanvragen, enz., waarbij de groep betrokkenen contractuele partners, geïnteresseerden, klanten, bezoekers en gebruikers van ons online aanbod kan omvatten.
De analyses worden uitgevoerd met het oog op bedrijfsevaluaties, marketing en marktonderzoek (bijv. om klantgroepen met verschillende kenmerken vast te stellen). Daarbij kunnen wij, indien beschikbaar, rekening houden met de profielen van geregistreerde gebruikers en hun gegevens, bijv. over de gebruikte diensten. De analyses dienen uitsluitend ons en worden niet extern bekendgemaakt, tenzij het gaat om anonieme analyses met samengevatte, d.w.z. geanonimiseerde waarden. Bovendien houden wij rekening met de privacy van de gebruikers en verwerken wij de gegevens voor analysedoeleinden zo pseudoniem mogelijk en, indien mogelijk, anoniem (bijv. als samengevatte gegevens).

Winkel en e-commerce

Wij verwerken de gegevens van onze klanten om hen in staat te stellen de geselecteerde producten, goederen en aanverwante diensten te selecteren, te kopen of te bestellen, alsook de betaling en levering of uitvoering ervan mogelijk te maken. Indien nodig voor de uitvoering van een bestelling, maken wij gebruik van dienstverleners, in het bijzonder post-, expeditie- en verzendbedrijven, om de levering of uitvoering aan onze klanten uit te voeren. Voor de verwerking van betalingstransacties maken wij gebruik van de diensten van banken en betalingsdienstaanbieders. De vereiste informatie wordt in het kader van de bestelling of vergelijkbare verwerving als zodanig aangeduid en omvat de informatie die nodig is voor de levering of terbeschikkingstelling en de facturering, alsmede contactgegevens, zodat eventueel overleg kan worden gepleegd.

Diensten van het agentschap

Wij verwerken de gegevens van onze klanten als onderdeel van onze contractuele diensten, die bijvoorbeeld conceptueel en strategisch advies, campagneplanning, software- en ontwerpontwikkeling/advies of onderhoud, implementatie van campagnes en processen, afhandeling, serverbeheer, gegevensanalyse/adviesdiensten en opleidingsdiensten kunnen omvatten.

Diensten voor onderwijs en opleiding

Wij verwerken de gegevens van deelnemers aan onze opleidings- en trainingsdiensten (uniform aangeduid als "cursisten") om hen onze trainingsdiensten te kunnen aanbieden. De in dit kader verwerkte gegevens, de aard, de omvang, het doel en de noodzaak van hun verwerking worden bepaald door de onderliggende contractuele en opleidingsrelatie. Tot de vormen van verwerking behoren ook de beoordeling en evaluatie van de prestaties van onze diensten en die van de docenten.

In het kader van onze activiteiten kunnen wij ook bijzondere categorieën gegevens verwerken, met name informatie over de gezondheid van stagiairs en studenten, alsmede gegevens waaruit de etnische afkomst, de politieke opvattingen, de godsdienstige of levensbeschouwelijke overtuiging blijkt. Daartoe verkrijgen wij, indien vereist, de uitdrukkelijke toestemming van de cursisten, en verwerken wij de bijzondere categorieën van gegevens alleen indien dat noodzakelijk is voor het verstrekken van de opleidingsdiensten, voor doeleinden van gezondheidszorg, sociale bescherming of de bescherming van vitale belangen van de cursisten.

Indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van ons contract, voor de bescherming van vitale belangen of vereist door de wet, of indien wij de toestemming hebben van de stagiairs, maken wij de gegevens van de stagiairs bekend of dragen wij deze over aan derden of agenten, zoals autoriteiten of op het gebied van IT, kantoor- of vergelijkbare diensten, in overeenstemming met de vereisten van het beroepsrecht.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; potentiële klanten; zakelijke en contractuele partners; leerlingen/studenten/deelnemers.
 • Doeleinden van de verwerking: het verlenen van contractuele diensten en klantenservice; veiligheidsmaatregelen; contactverzoeken en communicatie; kantoor- en organisatieprocedures; het beheren en beantwoorden van verzoeken; conversiemeting (het meten van de doeltreffendheid van marketingactiviteiten); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (het aanmaken van gebruikersprofielen).
 • Wettelijke gronden: uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Gebruik van onlineplatforms voor offerte- en verkoopdoeleinden

Wij bieden onze diensten aan op onlineplatforms die worden beheerd door andere dienstverleners. In dit verband zijn naast onze kennisgevingen inzake gegevensbescherming ook de kennisgevingen inzake gegevensbescherming van de respectieve platforms van toepassing. Dit geldt met name voor de uitvoering van het betalingsproces en de op de platforms gebruikte procedures voor bereikmeting en op interesses gebaseerde marketing.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); betalingsgegevens (bijv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Datasubjecten: Klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke gronden: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

 • Amazon: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (tezamen "Amazon Europe"), moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de/; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay: Online marktplaats voor e-commerce; dienstverlener: eBay Marketplaces GmbH, Helvetiastrasse 15/17, 3005 Bern, Zwitserland; website: https://www.ebay.de/; privacybeleid: https://www.ebay.de/help/policies/member-behavior-policies/datenschutzerklrung?id=4260.
 • Rakuten: Online marktplaats voor e-commerce; Dienstverlener: Rakuten Deutschland GmbH, Geisfelder Str. 16, 96050 Bamberg, Duitsland ; website: https://www.rakuten.de/; privacybeleid: https://www.rakuten.de/info/datenschutz.

Beschikbaarstelling van het online-aanbod en webhosting

Om ons onlineaanbod veilig en efficiënt te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van de diensten van een of meer webhostingproviders van wier servers (of door hen beheerde servers) het onlineaanbod kan worden geraadpleegd. Voor deze doeleinden kunnen wij gebruik maken van infrastructuur- en platformdiensten, computercapaciteit, opslagruimte en databasediensten, alsmede van beveiligingsdiensten en technische onderhoudsdiensten.

De gegevens die in het kader van het aanbieden van het hostingaanbod worden verwerkt, kunnen alle informatie omvatten die betrekking heeft op de gebruikers van ons online-aanbod en die in het kader van het gebruik en de communicatie wordt gegenereerd. Daartoe behoort regelmatig het IP-adres, dat nodig is om de inhoud van het online-aanbod aan browsers te kunnen leveren, en alle ingevoerde gegevens binnen ons online-aanbod of vanaf websites.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gegevens over de inhoud (bv. gegevens die zijn ingevuld op onlineformulieren); Gebruiksgegevens (bv. bezochte webpagina's, interesse in inhoud, toegangstijden); Meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: het aanbieden van ons online-aanbod en de gebruiksvriendelijkheid; het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Verzameling van toegangsgegevens en logbestanden: verzamelen wij zelf (of onze webhostingprovider) gegevens over elke toegang tot de server (zogenaamde serverlogbestanden). De serverlogbestanden kunnen het adres en de naam van de opgeroepen webpagina's en bestanden bevatten, de datum en het tijdstip van de toegang, het volume van de overgedragen gegevens, de melding van een geslaagde toegang, het browsertype en de browserversie, het besturingssysteem van de gebruiker, de referrer-URL (de eerder bezochte pagina) en in de regel ook de IP-adressen en de aanvragende provider. De serverlogbestanden kunnen enerzijds voor veiligheidsdoeleinden worden gebruikt, bijvoorbeeld om overbelasting van de servers te voorkomen (met name in het geval van misbruikaanvallen, zogenaamde DDoS-aanvallen) en anderzijds om de bezetting van de servers en hun stabiliteit te garanderen; verwijdering van gegevens: Logbestandinformatie wordt maximaal 30 dagen bewaard en daarna gewist of geanonimiseerd. Gegevens die voor bewijsdoeleinden moeten worden bewaard, worden niet gewist totdat het incident definitief is opgehelderd.
 • Content Delivery Network: Wij maken gebruik van een "content delivery network" (CDN). Een CDN is een dienst waarmee de inhoud van een online-aanbod, in het bijzonder grote mediabestanden zoals afbeeldingen of programmascripts, sneller en veiliger kan worden geleverd met behulp van regionaal verspreide servers die via het internet met elkaar zijn verbonden.
 • WordPress.com: Hostingplatform voor blogs / websites; Dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; Website: https://wordpress.com; Privacybeleid: https://automattic.com/de/privacy/; Overeenkomst inzake orderverwerking: afgesloten met provider: https://wordpress.com/support/data-processing-agreements/.

Blogs en publicatiemedia

Wij maken gebruik van blogs of vergelijkbare online communicatie- en publicatiemiddelen (hierna "publicatiemedium" genoemd). Gegevens van lezers worden ten behoeve van het publicatiemedium slechts in zoverre verwerkt als voor de presentatie en communicatie tussen auteurs en lezers of om veiligheidsredenen noodzakelijk is. Voor het overige verwijzen wij naar de informatie over de verwerking van bezoekers van ons publicatiemedium in het kader van deze mededeling over gegevensbescherming.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisatiegegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. gegevens in onlineformulieren); gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); contractgegevens (bijv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contractuele dienstverlening en klantenservice; feedback (bijv. verzamelen van feedback via een online formulier); beschikbaarstelling van ons online aanbod en gebruiksvriendelijkheid; veiligheidsmaatregelen; administratie en beantwoording van vragen.
 • Wettelijke gronden: uitvoering van de overeenkomst en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); legitieme belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

 • Commentaar en bijdragen: Wanneer gebruikers opmerkingen of andere bijdragen achterlaten, kunnen hun IP-adressen worden opgeslagen op basis van onze legitieme belangen. Dit gebeurt voor onze veiligheid in het geval dat iemand onwettige inhoud achterlaat in commentaren en posts (beledigingen, verboden politieke propaganda, enz.). In dat geval kunnen wij zelf vervolgd worden voor het commentaar of de post en zijn wij dus geïnteresseerd in de identiteit van de auteur. Bovendien behouden wij ons het recht voor om op basis van onze legitieme belangen de gegevens van gebruikers te verwerken met het oog op spamdetectie. Op dezelfde rechtsgrondslag behouden wij ons het recht voor om, in het geval van enquêtes, de IP-adressen van gebruikers op te slaan voor de duur ervan en cookies te gebruiken om meervoudige stemmen te voorkomen. De in het kader van commentaren en bijdragen verstrekte persoonlijke gegevens, eventuele contact- en website-informatie alsmede de inhoudelijke informatie worden door ons permanent opgeslagen, totdat de gebruiker hiertegen bezwaar maakt.
 • Ophalen van WordPress emoji's en smilies: Ophalen van WordPress emoji's en smilies - Binnen onze WordPress blog worden grafische emoji's (of smilies), d.w.z. kleine grafische bestanden die emoties uitdrukken, gebruikt ten behoeve van een efficiënte integratie van inhoudselementen, verkregen van externe servers. De providers van de servers verzamelen de IP-adressen van de gebruikers. Dit is nodig om de emoji-bestanden te kunnen doorsturen naar de browsers van de gebruikers; dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.
 • Profielfoto's van Gravatar: Profielfoto's - Wij gebruiken de dienst Gravatar binnen ons online aanbod en vooral in de blog. Gravatar is een dienst waarbij gebruikers zich kunnen registreren en profielfoto's en hun e-mailadressen kunnen opslaan. Als gebruikers berichten of opmerkingen achterlaten op andere online aanwezigheden (vooral blogs) met het respectieve e-mailadres, kunnen hun profielfoto's worden weergegeven naast de berichten of opmerkingen. Hiertoe wordt het door gebruikers opgegeven e-mailadres in gecodeerde vorm aan Gravatar doorgegeven om te controleren of er een profiel voor het adres is opgeslagen. Dit is het enige doel van de overdracht van het e-mailadres. Het wordt niet voor andere doeleinden gebruikt, maar wordt naderhand verwijderd. Het gebruik van Gravatar is gebaseerd op onze legitieme belangen, aangezien wij Gravatar gebruiken om auteurs van berichten en commentaren de mogelijkheid te bieden hun berichten te personaliseren met een profielfoto. Door het weergeven van de afbeeldingen verkrijgt Gravatar het IP-adres van gebruikers, aangezien dit noodzakelijk is voor de communicatie tussen een browser en een onlinedienst. Als gebruikers niet willen dat een gebruikersafbeelding die is gekoppeld aan hun e-mailadres op Gravatar in de commentaren verschijnt, moeten zij een e-mailadres gebruiken dat niet in het bestand van Gravatar staat om commentaar te geven. We wijzen er ook op dat het ook mogelijk is om een anoniem e-mailadres of helemaal geen e-mailadres te gebruiken als gebruikers niet willen dat hun e-mailadres naar Gravatar wordt verzonden. Gebruikers kunnen de overdracht van gegevens volledig voorkomen door geen gebruik te maken van ons commentaarsysteem; dienstverlener: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, VS; website: https://automattic.com; privacybeleid: https://automattic.com/privacy.

Beheer van contacten en vragen

Wanneer contact met ons wordt opgenomen (bijv. via een contactformulier, e-mail, telefoon of via sociale media), alsmede in het kader van bestaande gebruikers- en zakenrelaties, worden de gegevens van de vragende personen verwerkt voor zover dat nodig is om aan de contactverzoeken en de eventueel gevraagde maatregelen te voldoen.

De beantwoording van contactverzoeken en het beheer van contact- en onderzoeksgegevens in het kader van contractuele of precontractuele relaties geschieden om onze contractuele verplichtingen na te komen of om te reageren op (pre)contractuele verzoeken en anderszins op basis van legitieme belangen bij de beantwoording van verzoeken en het onderhouden van gebruikers- of zakelijke relaties.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventarisgegevens (bv. namen, adressen); contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. gegevens in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Communicatiepartners.
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; levering van contractuele diensten en klantenservice.
 • Rechtsgrondslag: Uitvoering van het contract en precontractuele onderzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); Gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO); Wettelijke verplichting (art. 6 lid 1 p. 1 lit. c. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

Contactformulier: Als gebruikers contact met ons opnemen via ons contactformulier, e-mail of andere communicatiekanalen, verwerken wij de in dit kader aan ons meegedeelde gegevens met het oog op de verwerking van het meegedeelde verzoek. Hiertoe verwerken wij persoonsgegevens in het kader van precontractuele en contractuele zakelijke relaties, voor zover dit noodzakelijk is voor de vervulling ervan, en voor het overige op basis van onze gerechtvaardigde belangen alsmede de belangen van de communicatiepartners bij de beantwoording van de verzoeken en onze wettelijke bewaarplichten.

Webanalyse, monitoring en optimalisatie

Web analytics (ook wel "bereikmeting" genoemd) wordt gebruikt om de bezoekersstroom van ons online aanbod te evalueren en kan gedrag, interesses of demografische informatie over bezoekers, zoals leeftijd of geslacht, als pseudonieme waarden bevatten. Met behulp van bereikanalyse kunnen wij bijvoorbeeld herkennen op welk tijdstip ons online-aanbod of de functies of inhoud daarvan het vaakst worden gebruikt of tot hergebruik uitnodigen. Evenzo kunnen wij begrijpen welke gebieden moeten worden geoptimaliseerd.

Naast web analytics kunnen wij ook gebruik maken van testprocedures, bijvoorbeeld om verschillende versies van ons online aanbod of onderdelen daarvan te testen en te optimaliseren.

Tenzij hieronder anders vermeld, kunnen voor deze doeleinden profielen, d.w.z. gegevens die zijn samengevat voor een gebruiksproces, worden aangemaakt en kan informatie in een browser, of in een eindapparaat, worden opgeslagen en daaruit worden afgelezen. De verzamelde informatie omvat met name bezochte websites en daar gebruikte elementen, alsmede technische informatie zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden. Indien gebruikers ermee hebben ingestemd dat hun locatiegegevens door ons of door de aanbieders van de door ons gebruikte diensten worden verzameld, kunnen ook locatiegegevens worden verwerkt.

De IP-adressen van de gebruikers worden ook opgeslagen. Wij maken echter gebruik van een IP-maskeerprocedure (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres in te korten) om de gebruikers te beschermen. Over het algemeen worden in het kader van webanalyse, A/B-tests en optimalisatie geen duidelijke gegevens van de gebruikers (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de leveranciers van de gebruikte software, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen voor de doeleinden van de respectieve procedures.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: Indien wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van de derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Anders worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. het belang van een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: bereikmeting (bv. toegangsstatistieken, herkenning van terugkerende bezoekers); profielen met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Google Analytics: web analytics, bereikmeting en meting van gebruikersstromen; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.

Online marketing

Wij verwerken persoonsgegevens voor online-marketingdoeleinden, waaronder met name de marketing van advertentieruimte of het tonen van promotionele en andere inhoud (gezamenlijk "inhoud") op basis van potentiële gebruikersinteresses en het meten van de effectiviteit ervan.

Voor deze doeleinden worden zogeheten gebruikersprofielen aangemaakt en in een bestand opgeslagen (zogeheten "cookie") of worden soortgelijke procedures gebruikt, waarmee de voor de presentatie van de voornoemde inhoud relevante informatie over de gebruiker wordt opgeslagen. Deze informatie kan bijvoorbeeld bestaan uit de bekeken inhoud, bezochte websites, gebruikte onlinenetwerken, maar ook communicatiepartners en technische informatie, zoals de gebruikte browser, het gebruikte computersysteem en informatie over gebruikstijden en gebruikte functies. Indien gebruikers toestemming hebben gegeven voor het verzamelen van hun locatiegegevens, kunnen ook deze worden verwerkt.

De IP-adressen van gebruikers worden ook opgeslagen. Wij maken echter gebruik van beschikbare IP-maskeerprocedures (d.w.z. pseudonimisering door het IP-adres af te korten) om gebruikers te beschermen. In het algemeen worden in het kader van het online-marketingproces geen duidelijke gebruikersgegevens (zoals e-mailadressen of namen) opgeslagen, maar pseudoniemen. Dit betekent dat wij, evenals de aanbieders van de online-marketingprocedures, de werkelijke identiteit van de gebruikers niet kennen, maar alleen de informatie die in hun profielen is opgeslagen.

De informatie in de profielen wordt gewoonlijk opgeslagen in de cookies of door middel van soortgelijke procedures. Deze cookies kunnen later in het algemeen op andere websites die dezelfde online-marketingprocedure gebruiken, worden gelezen en met het oog op de weergave van inhoud worden geanalyseerd, alsmede met verdere gegevens worden aangevuld en op de server van de aanbieder van de online-marketingprocedure worden opgeslagen.

Bij wijze van uitzondering kunnen duidelijke gegevens aan de profielen worden toegekend. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de gebruikers lid zijn van een sociaal netwerk waarvan wij de online-marketingprocedure gebruiken en het netwerk de profielen van de gebruikers met de voornoemde gegevens verbindt. Wij wijzen erop dat gebruikers aanvullende afspraken kunnen maken met de aanbieders, bijvoorbeeld door toestemming te geven als onderdeel van het registratieproces.

In principe krijgen wij alleen toegang tot samengevatte informatie over het succes van onze advertenties. In het kader van zogenaamde conversiemetingen kunnen wij echter nagaan welke van onze online marketingprocessen hebben geleid tot een zogenaamde conversie, d.w.z. bijvoorbeeld tot het sluiten van een contract met ons. De conversiemeting wordt uitsluitend gebruikt om het succes van onze marketingmaatregelen te analyseren.

Tenzij anders vermeld, vragen wij u ervan uit te gaan dat de gebruikte cookies gedurende twee jaar worden bewaard.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: indien wij gebruikers om toestemming vragen om gebruik te maken van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: remarketing; targeting (het bepalen van doelgroepen die relevant zijn voor marketingdoeleinden of het anderszins produceren van inhoud); marketing; profilering met gebruikersgerelateerde informatie (het opstellen van gebruikersprofielen); conversiemeting (het meten van de doeltreffendheid van marketingmaatregelen).
 • Veiligheidsmaatregelen: IP-masking (pseudonimisering van het IP-adres).
 • Rechtsgrondslag: Toestemming (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); Legitieme belangen (Art. 6 para. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).
 • Mogelijkheid van bezwaar (opt-out): Wij verwijzen naar de mededelingen inzake gegevensbescherming van de respectieve aanbieders en de aan de aanbieders geboden bezwaarmogelijkheden (de zogenaamde "opt-out"). Indien geen uitdrukkelijke opt-outmogelijkheid is aangegeven, hebt u de mogelijkheid om cookies in uw browserinstellingen uit te schakelen. Hierdoor kunnen echter functies van ons online-aanbod worden beperkt. Wij bevelen daarom de volgende aanvullende opt-out-opties aan, die voor de respectieve gebieden samengevat worden aangeboden: a) Europa: https://www.youronlinechoices.eu. b) Canada: https://www.youradchoices.ca/choices. c) VS: https://www.aboutads.info/choices. d) Gebiedsoverschrijdend: https://optout.aboutads.info.

Nadere informatie over verwerking, procedures en diensten:

 • Google Ad Manager: gebruiken wij het "Google Marketing Platform" (en diensten zoals "Google Ad Manager") om advertenties te plaatsen op het Google advertentienetwerk (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, etc.). Het Google Marketing Platform wordt gekenmerkt door het feit dat advertenties in real time worden weergegeven op basis van veronderstelde interesses van de gebruiker. Dit stelt ons in staat om advertenties voor en binnen ons online aanbod op een meer gerichte manier weer te geven om gebruikers alleen advertenties te presenteren die mogelijk overeenkomen met hun interesses. Als een gebruiker bijvoorbeeld advertenties te zien krijgt voor producten waarin hij of zij geïnteresseerd was op andere online aanbiedingen, wordt dit "remarketing" genoemd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google-reclameproducten: Informatie over diensten Gegevensverwerkingsvoorwaarden tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms; Wanneer Google optreedt als verwerker, gegevensverwerkingsvoorwaarden voor Google-reclameproducten en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Google Ads en conversiemeting: wij gebruiken de online marketingmethode "Google Ads" om advertenties in het advertentienetwerk van Google te plaatsen (bijv. in zoekresultaten, in video's, op webpagina's, enz.), zodat deze worden weergegeven aan gebruikers die vermoedelijk belangstelling hebben voor de advertenties (de zogenaamde "conversie"). Bovendien meten wij de conversie van de advertenties. Wij vernemen echter alleen het anonieme totale aantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en is doorgestuurd naar een pagina die is gemarkeerd met een zogenaamde "conversion tracking tag". Wij ontvangen zelf echter geen informatie waarmee gebruikers kunnen worden geïdentificeerd; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Google Advertising Products Voorwaarden voor gegevensverwerking: Informatie over diensten Gegevensverwerkingsvoorwaarden tussen voor de verwerking verantwoordelijken en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met gepersonaliseerde advertenties: Wij maken gebruik van de Google Adsense dienst met gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online aanbod en wij een vergoeding ontvangen voor hun weergave of ander gebruik; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking van Google Advertising Products: Informatie over diensten Voorwaarden voor gegevensverwerking tussen voor de verwerking verantwoordelijken en standaardcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Google Adsense met niet-gepersonaliseerde advertenties: Wij maken gebruik van de Google Adsense-dienst met niet-gepersonaliseerde advertenties, met behulp waarvan advertenties worden weergegeven binnen ons online-aanbod en wij een vergoeding ontvangen voor de weergave of ander gebruik ervan; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Gegevensbeschermingsvoorwaarden van Google Ads en standaardcontractbepalingen voor gegevensoverdracht naar derde landen: https://business.safety.google/adscontrollerterms.
 • Targeting met Google Analytics: Wij gebruiken Google Analytics om de binnen advertentiediensten van Google en zijn partners geplaatste advertenties alleen aan gebruikers te tonen die ook belangstelling voor ons online-aanbod hebben getoond of die bepaalde kenmerken hebben (bijv. interesses voor bepaalde onderwerpen of producten die op basis van de bezochte websites worden bepaald), die wij aan Google doorgeven (zogenaamde "Remarketing Audiences" of "Google Analytics Audiences"). Met behulp van Remarketing Audiences willen wij er ook voor zorgen dat onze advertenties overeenkomen met de potentiële interesse van de gebruikers; Dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://marketingplatform.google.com; Rechtsgrondslag: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Privacybeleid: https://policies.google.com/privacy; Overeenkomst inzake orderverwerking: https://business.safety.google/adsprocessorterms/; Verdere informatie: Soorten verwerking en verwerkte gegevens: https://privacy.google.com/businesses/adsservices; Voorwaarden voor gegevensverwerking voor advertentieproducten van Google en modelcontractbepalingen voor de doorgifte van gegevens naar derde landen: https://business.safety.google/adsprocessorterms.
 • Microsoft Reclame: remarketing / conversiemeting; Dienstverlener: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, VS; Website: https://about.ads.microsoft.com/; Privacybeleid: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement; Opt-out: https://choice.microsoft.com/de-DE/opt-out.

Affiliate programma's en affiliate links

In ons online-aanbod nemen wij zogenaamde affiliate-links of andere verwijzingen (die bijvoorbeeld zoekmaskers, widgets of kortingscodes kunnen bevatten) op naar de aanbiedingen en diensten van derde aanbieders (gezamenlijk aangeduid als "affiliate-links"). Indien gebruikers de Affiliatelinks volgen of vervolgens gebruik maken van de aanbiedingen, kunnen wij een commissie of andere voordelen van deze derden ontvangen (gezamenlijk "Commissie" genoemd).

Om te kunnen nagaan of gebruikers hebben geprofiteerd van de aanbiedingen van een door ons gebruikte affiliate-link, is het noodzakelijk dat de betreffende derde aanbieders vernemen dat de gebruikers een binnen ons online-aanbod gebruikte affiliate-link hebben gevolgd. De toewijzing van de affiliate-links aan de desbetreffende zakelijke transacties of aan andere acties (bijv. aankopen) dient uitsluitend voor de provisieboekhouding en wordt geannuleerd zodra dit niet meer nodig is voor dit doel.

Met het oog op de voornoemde toewijzing van de affiliate-links kunnen de affiliate-links worden aangevuld met bepaalde waarden die deel uitmaken van de link of elders kunnen worden opgeslagen, bijvoorbeeld in een cookie. De waarden kunnen met name bestaan uit de bronwebsite (referrer), het tijdstip, een online-identificatie van de exploitant van de website waarop de affiliatelink zich bevond, een online-identificatie van de desbetreffende aanbieding, het gebruikte type link, het type aanbieding en een online-identificatie van de gebruiker.

Opmerkingen over rechtsgrondslagen: indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van externe dienstverleners, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voorts kan het gebruik ervan een onderdeel zijn van onze (pre)contractuele dienstverlening, voor zover het gebruik van de derde aanbieders in dit kader is overeengekomen. Voor het overige worden de gebruikersgegevens verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, zuinige en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: contractgegevens (bv. onderwerp van contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bv. namen, adressen); betalingsgegevens (bv. bankgegevens, facturen, betalingsgeschiedenis).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten); klanten.
 • Doeleinden van de verwerking: het volgen van filialen; het verlenen van contractuele diensten en klantenservice.
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Amazon Affiliate Programma: affiliate partnerprogramma (Amazon en het Amazon-logo zijn handelsmerken van Amazon.com, Inc. of een van haar affiliates); Service Provider: Amazon Europe Core S.à.r.l., Amazon EU S.à.r.l., Amazon Services Europe S.à.r.l. en Amazon Media EU S.à.r.l., alle vier gevestigd te 38, avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg, en Amazon Instant Video Germany GmbH, Domagkstr. 28, 80807 München, Duitsland (gezamenlijk, "Amazon Europe"); moedermaatschappij: Amazon.com, Inc, 2021 Seventh Ave, Seattle, Washington 98121, USA; website: https://www.amazon.de; privacybeleid: https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=201909010.
 • eBay Partner Netwerk: Affiliate marketing partnerprogramma; dienstverlener: eBay Partner Network, Inc, 2145 Hamilton Ave, San Jose, CA 95125, USA; website: https://partnernetwork.ebay.de; privacybeleid: https://partnernetwork.ebay.de/legal#privacy-policy.

Klantbeoordelingen en beoordelingsprocedures

Wij nemen deel aan beoordelings- en ratingprocessen om onze diensten te evalueren, te optimaliseren en te promoten. Als gebruikers ons beoordelen of anderszins feedback geven via de deelnemende beoordelingsplatforms of -procedures, zijn ook de algemene bedrijfs- of gebruiksvoorwaarden en de privacyverklaringen van de aanbieders van toepassing. In de regel vereist de beoordeling ook registratie bij de respectieve aanbieders.

Om er zeker van te zijn dat de personen die een rating geven daadwerkelijk gebruik hebben gemaakt van onze diensten, geven wij de hiervoor vereiste gegevens met toestemming van de klant door aan het betreffende ratingplatform met betrekking tot de klant en de gebruikte dienst (o.a. naam, e-mailadres en ordernummer of artikelnummer). Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de authenticiteit van de gebruiker te verifiëren.

 • Soorten verwerkte gegevens: contractgegevens (bv. onderwerp van het contract, looptijd, klantencategorie); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Klanten; gebruikers (bv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 par. 1 p. 1 lit. a. DSGVO); rechtmatige belangen (art. 6 par. 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingen, procedures en diensten:

Rating widget: integreren wij zogenaamde "rating widgets" in ons online aanbod. Een widget is een functioneel en inhoudelijk element dat in ons online-aanbod is geïntegreerd en dat veranderlijke informatie weergeeft. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven in de vorm van een zegel of vergelijkbaar element, soms ook "badge" genoemd. In dit geval wordt de betreffende inhoud van de widget binnen ons online-aanbod weergegeven, maar op dat moment opgehaald van de servers van de betreffende widget-aanbieder. Alleen op deze manier kan altijd de actuele inhoud, in het bijzonder de actuele beoordeling, worden getoond. Hiervoor moet een dataverbinding tot stand worden gebracht van de binnen ons online-aanbod opgeroepen website met de server van de widget-aanbieder en ontvangt de widget-aanbieder bepaalde technische gegevens (toegangsgegevens, inclusief IP-adres), die nodig zijn om de inhoud van de widget aan de browser van de gebruiker te kunnen leveren. Bovendien ontvangt de widget-aanbieder informatie dat gebruikers ons online-aanbod hebben bezocht. Deze informatie kan worden opgeslagen in een cookie en door de widget-aanbieder worden gebruikt om vast te stellen welke online-aanbiedingen die deelnemen aan het evaluatieproces, door de gebruiker zijn bezocht. De informatie kan worden opgeslagen in een gebruikersprofiel en worden gebruikt voor reclame- of marktonderzoeksdoeleinden.

Aanwezigheid in sociale netwerken (sociale media)

Wij onderhouden online aanwezigheden binnen sociale netwerken en verwerken in dat kader gebruikersgegevens om te communiceren met gebruikers die daar actief zijn of om informatie over ons aan te bieden.

Wij willen erop wijzen dat gebruikersgegevens buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Dit kan risico's inhouden voor de gebruikers, omdat het bijvoorbeeld moeilijker kan zijn om de rechten van de gebruikers te doen gelden.

Voorts worden gebruikersgegevens gewoonlijk binnen sociale netwerken verwerkt voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Zo kunnen bijvoorbeeld gebruiksprofielen worden opgesteld op basis van het gebruiksgedrag en de daaruit voortvloeiende interesses van de gebruikers. De gebruiksprofielen kunnen op hun beurt bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de netwerken advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met de interesses van de gebruikers. Voor deze doeleinden worden op de computers van de gebruikers gewoonlijk cookies opgeslagen, waarin het gebruiksgedrag en de interesses van de gebruikers worden opgeslagen. Bovendien kunnen in de gebruiksprofielen ook gegevens worden opgeslagen die onafhankelijk zijn van de apparaten die door de gebruikers worden gebruikt (vooral als de gebruikers lid zijn van de respectieve platforms en daarop zijn ingelogd).

Voor een gedetailleerde presentatie van de respectieve vormen van verwerking en de mogelijkheden om bezwaar te maken (opt-out), verwijzen wij naar de privacyverklaringen en de informatie die door de exploitanten van de respectieve netwerken wordt verstrekt.

Wat de verzoeken om informatie en de uitoefening van de rechten van de betrokkenen betreft, wijzen wij erop dat deze het best bij de aanbieders kunnen worden uitgeoefend. Alleen de aanbieders hebben toegang tot de gegevens van de gebruikers en kunnen direct passende maatregelen nemen en informatie verstrekken. Mocht u toch nog hulp nodig hebben, dan kunt u contact met ons opnemen.

 • Soorten verwerkte gegevens: contactgegevens (bv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bv. gegevens die zijn ingevuld op onlineformulieren); gebruiksgegevens (bv. bezochte websites, belangstelling voor inhoud, toegangstijden); meta-/communicatiegegevens (bv. apparaatinformatie, IP-adressen).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: contactverzoeken en communicatie; feedback (bv. verzamelen van feedback via een online formulier); marketing.
 • Rechtsgrondslag: Rechtmatige belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Plugins en ingebedde functies en inhoud

Wij integreren in ons online aanbod functionele en inhoudelijke elementen, die wij van de servers van hun respectievelijke aanbieders (hierna "derde aanbieders" genoemd) betrekken. Dit kunnen bijvoorbeeld afbeeldingen, video's of stadsplattegronden zijn (hierna uniform aangeduid als "inhoud").

De integratie vereist altijd dat de derde aanbieders van deze inhoud het IP-adres van de gebruiker verwerken, aangezien zij zonder het IP-adres de inhoud niet naar de browser van de gebruiker zouden kunnen sturen. Het IP-adres is dus vereist voor de weergave van deze inhoud of functionaliteit. Wij streven ernaar om alleen dergelijke inhoud te gebruiken waarvan de respectievelijke providers het IP-adres alleen gebruiken voor de levering van de inhoud. Externe aanbieders kunnen ook zogenaamde pixel tags (onzichtbare afbeeldingen, ook bekend als "web beacons") gebruiken voor statistische of marketingdoeleinden. De "pixel tags" kunnen worden gebruikt om informatie te analyseren, zoals het bezoekersverkeer op de pagina's van deze website. De pseudonieme informatie kan ook worden opgeslagen in cookies op het apparaat van de gebruiker en kan onder meer technische informatie bevatten over de browser en het besturingssysteem, verwijzende websites, het tijdstip van het bezoek en andere informatie over het gebruik van ons online-aanbod, en kan ook worden gekoppeld aan dergelijke informatie uit andere bronnen.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: Indien wij gebruikers om toestemming vragen voor het gebruik van derde aanbieders, is de rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens toestemming. Voor het overige worden de gegevens van de gebruikers verwerkt op basis van onze gerechtvaardigde belangen (d.w.z. belang bij een efficiënte, economische en voor de ontvanger vriendelijke dienstverlening). In dit verband verwijzen wij u ook naar de informatie over het gebruik van cookies in dit privacybeleid.

 • Soorten verwerkte gegevens: Gebruiksgegevens (bijv. bezochte websites, interesse in inhoud, toegangstijden); meta/communicatiegegevens (bijv. apparaatinformatie, IP-adressen); inventarisgegevens (bijv. namen, adressen); contactgegevens (bijv. e-mail, telefoonnummers); inhoudsgegevens (bijv. invoer in onlineformulieren).
 • Betrokkenen: Gebruikers (bijv. bezoekers van websites, gebruikers van onlinediensten).
 • Doeleinden van de verwerking: beschikbaarstelling van ons online-aanbod en gebruiksvriendelijkheid; levering van contractuele diensten en klantenservice; profielen met gebruikersgerelateerde informatie (opstellen van gebruikersprofielen); marketing.
 • Wettelijke grondslagen: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Integratie van software van derden, scripts of frameworks (bv. jQuery): integreren wij software in ons online-aanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de presentatie of de gebruiksvriendelijkheid van ons online-aanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruiker en kunnen dit verwerken voor het doorsturen van de software naar de browser van de gebruiker en voor veiligheidsdoeleinden, alsmede voor de evaluatie en optimalisatie van hun aanbod. - Wij integreren software in ons online-aanbod die wij van servers van andere aanbieders halen (bijv. functiebibliotheken die wij gebruiken voor de weergave of de gebruiksvriendelijkheid van ons online-aanbod). Daarbij verzamelen de betreffende aanbieders het IP-adres van de gebruikers en kunnen dit verwerken voor het doorsturen van de software naar de browser van de gebruikers en voor veiligheidsdoeleinden, alsmede voor het evalueren en optimaliseren van hun aanbod.
 • Font Awesome: Weergave van lettertypen en symbolen; dienstverlener: Fonticons, Inc. , 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA; Website: https://fontawesome.com/; Privacybeleid: https://fontawesome.com/privacy.
 • Google Lettertypen: Wij integreren de lettertypes ("Google Fonts") van de aanbieder Google, waarbij de gegevens van de gebruiker uitsluitend worden gebruikt voor de weergave van de lettertypes in de browser van de gebruiker. De integratie is gebaseerd op onze legitieme belangen bij een technisch veilig, onderhoudsvrij en efficiënt gebruik van lettertypes, hun uniforme presentatie en rekening houdend met mogelijke licentiebeperkingen voor hun integratie; dienstverlener: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, moedermaatschappij: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://fonts.google.com/; privacybeleid: https://policies.google.com/privacy.
 • Twitter plugins en inhoud: Twitter-plugins en -knoppen - Dit kunnen bijvoorbeeld inhoud zijn zoals afbeeldingen, video's of tekst en knoppen waarmee gebruikers inhoud van dit online-aanbod binnen Twitter kunnen delen; Dienstverlener: Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Ierland, Moedermaatschappij: Twitter Inc, 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA; website: https://twitter.com/de; privacybeleid: https://twitter.com/privacy, (instellingen: https://twitter.com/personalization).
 • YouTube videos: Video content; Service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland; parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Website: https://www.youtube.com; Privacy policy: https://policies.google.com/privacy; Opt-out: Opt-out plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de, Ad display settings: https://adssettings.google.com/authenticated.
 • YouTube videos: Video content; YouTube videos are integrated via a special domain (recognizable by the component “youtube-nocookie”) in the so-called “extended data protection mode”, whereby no cookies on user activities are collected in order to personalize video playback. Nevertheless, information on user interaction with the video (e.g. remembering the last playback point), may be stored; service provider: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland, parent company: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; website: https://www.youtube.com; privacy policy: https://policies.google.com/privacy.
 • Vimeo: video content; service provider: Vimeo Inc, Attention: Legal Department, 555 West 18th Street New York, New York 10011, USA; Website: https://vimeo.com; Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy; Opt-Out: We would like to point out that Vimeo may use Google Analytics and refer to the Privacy Policy (https://policies.google.com/privacy) as well as the opt-out options for Google Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) or Google’s settings for data use for marketing purposes (https://adssettings.google.com/).

Management, organization and support tools

We use services, platforms and software from other providers (hereinafter referred to as “Third Party Providers”) for the purposes of organizing, managing, planning as well as providing our services. When selecting third-party providers and their services, we observe the legal requirements.

In this context, personal data may be processed and stored on the servers of the third-party providers. This may involve various data that we process in accordance with this privacy policy. This data may include, in particular, master data and contact data of users, data on transactions, contracts, other processes and their contents.

If users are referred to the third-party providers or their software or platforms in the course of communication, business or other relationships with us, the third-party providers may process usage data and metadata for security purposes, service optimization or marketing purposes. We therefore ask you to observe the data protection notices of the respective third-party providers.

Opmerkingen over de rechtsgrondslag: If we ask users for their consent to use the third-party providers, the legal basis for processing data is consent. Furthermore, their use may be a component of our (pre)contractual services, provided that the use of the third-party providers was agreed within this framework. Otherwise, user data is processed on the basis of our legitimate interests (i.e. interest in efficient, economical and recipient-friendly services). In this context, we would also like to refer you to the information on the use of cookies in this privacy policy.

 • Soorten verwerkte gegevens: inventory data (e.g. names, addresses); contact data (e.g. e-mail, telephone numbers); content data (e.g. entries in online forms); usage data (e.g. websites visited, interest in content, access times); meta/communication data (e.g. device information, IP addresses).
 • Betrokkenen: Communication partners; users (e.g., website visitors, users of online services).
 • Wettelijke gronden: toestemming (art. 6 lid 1 p. 1 lit. a. DSGVO); uitvoering van de overeenkomst en precontractuele verzoeken (art. 6 lid 1 p. 1 lit. b. DSGVO); gerechtvaardigde belangen (art. 6 lid 1 p. 1 lit. f. DSGVO).

Verdere opmerkingen over verwerkingsprocessen, procedures en diensten:

 • Other service providers

Amendment and update of the privacy policy

We ask you to regularly inform yourself about the content of our privacy policy. We adapt the privacy statement as soon as the changes in the data processing carried out by us make this necessary. We will inform you as soon as the changes require an act of cooperation on your part (e.g. consent) or other individual notification.

Insofar as we provide addresses and contact information of companies and organizations in this data protection declaration, we ask you to note that the addresses may change over time and ask you to check the information before contacting us.

Rights of the data subjects

As a data subject, you are entitled to various rights under the GDPR, which arise in particular from Articles 15 to 21 of the GDPR:

 • Right to object: you have the right to object at any time, on grounds relating to your particular situation, to the processing of personal data relating to you which is carried out on the basis of Art. 6(1)(e) or (f) DSGVO; this also applies to profiling based on these provisions. If the personal data concerning you is processed for the purpose of direct marketing, you have the right to object at any time to the processing of personal data concerning you for the purpose of such marketing; this also applies to profiling insofar as it is related to such direct marketing.
 • Right to withdraw consent: You have the right to revoke any consent given at any time.
 • Right to information: you have the right to request confirmation as to whether data in question is being processed and to information about this data, as well as further information and a copy of the data in accordance with the legal requirements.
 • Right to rectification: you have the right, in accordance with the law, to request that data concerning you be completed or that inaccurate data concerning you be rectified.
 • Right to erasure and restriction of processing: In accordance with the legal requirements, you have the right to demand that data concerning you be deleted without delay, or alternatively, in accordance with the legal requirements, to demand restriction of the processing of the data.
 • Right to data portability: You have the right to receive data concerning you, which you have provided to us, in a structured, common and machine-readable format in accordance with the legal requirements, or to demand its transfer to another responsible party.
 • Complaint to supervisory authority: without prejudice to any other administrative or judicial remedy, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, in particular in the Member State of your habitual residence, place of work or place of the alleged infringement, if you consider that the processing of personal data concerning you infringes the requirements of the GDPR.

Definitions

This section provides you with an overview of the terms used in this Privacy Policy. Many of the terms are taken from the law and defined primarily in Article 4 of the GDPR. The legal definitions are binding. The following explanations, on the other hand, are primarily intended to aid understanding. The terms are sorted alphabetically.

 • Affiliate tracking: In the context of affiliate tracking, links with the help of which the linking websites refer users to websites with product or other offers are logged. The operators of the respective linking websites may receive a commission if users follow these so-called affiliate links and subsequently take advantage of the offers (e.g. buy goods or use services). For this purpose, it is necessary for the providers to be able to track whether users who are interested in certain offers subsequently take advantage of them at the instigation of the affiliate links. It is therefore necessary for the functionality of affiliate links that they are supplemented with certain values that become part of the link or are stored elsewhere, e.g. in a cookie. The values include, in particular, the source website (referrer), the time, an online identifier of the operator of the website on which the affiliate link was located, an online identifier of the respective offer, an online identifier of the user as well as tracking-specific values, such as, for example, advertising media ID, affiliate ID and categorizations.
 • Conversion measurement: Conversion measurement (also referred to as “visit action evaluation”) is a method used to determine the effectiveness of marketing measures. This is usually done by storing a cookie on users’ devices within the websites where the marketing actions take place and then retrieving it again on the target website. For example, this allows us to track whether the ads we have placed on other websites have been successful.
 • Personal data: “Personal data” means any information relating to an identified or identifiable natural person (hereinafter “data subject”); an identifiable natural person is one who can be identified, directly or indirectly, in particular by reference to an identifier such as a name, an identification number, location data, an online identifier (e.g. cookie) or to one or more factors specific to the physical, physiological, genetic, mental, economic, cultural or social identity of that natural person.
 • Profiles with user-related information: The processing of “profiles with user-related information”, or “profiles” for short, includes any type of automated processing of personal data that consists in using such personal data to analyze, evaluate or to predict certain personal aspects relating to a natural person (depending on the type of profiling, this may include different information concerning demographics, behavior and interests, such as interaction with websites and their content, etc.) (e.g., interests in certain content or products, click behavior on a website or location). Cookies and web beacons are often used for profiling purposes.
 • Reach measurement: Reach measurement (also known as web analytics) is used to evaluate the flow of visitors to an online offering and may include visitors’ behavior or interests in certain information, such as website content. With the help of reach analysis, website owners can see, for example, at what time visitors visit their website and what content they are interested in. This enables them, for example, to better adapt the content of the website to the needs of their visitors. For reach analysis purposes, pseudonymous cookies and web beacons are often used to recognize returning visitors and thus obtain more precise analyses of the use of an online offering.
 • Remarketing: “Remarketing” or “retargeting” is when, for example, for advertising purposes, it is noted which products a user was interested in on a website in order to remind the user of these products on other websites, e.g. in advertisements.
 • Controller: “Controller” means the natural or legal person, public authority, agency or other body which alone or jointly with others determines the purposes and means of the processing of personal data.
 • Processing: “Processing” means any operation or set of operations which is performed upon personal data, whether or not by automatic means. The term is broad and includes virtually any handling of data, be it collection, evaluation, storage, transmission or deletion.
 • Target group formation: Target group formation (or “custom audiences”) is when target groups are determined for advertising purposes, e.g., display of advertisements. For example, based on a user’s interest in certain products or topics on the Internet, it can be concluded that this user is interested in advertisements for similar products or the online store where the user viewed the products. In turn, we speak of “lookalike audiences” (or similar target groups) when the content deemed suitable is displayed to users whose profiles or interests presumably correspond to the users for whom the profiles were formed. Cookies and web beacons are generally used for the purpose of creating Custom Audiences and Lookalike Audiences.

German Version created with “Datenschutz-Generator.de” – Thank you! RA Dr.Schwenke